Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. november 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. november 19-én megtartott ülésén 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

     229/2009. /XI.19./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta  a 318 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

 

1.    A Képviselő-testület a 318 hrsz-ú ingatlannak a határozat 1. sz. mellékletét képező változási vázrajzon telekhatárrendezéssel érintett 256 m2 területben meghatározott részét a telekhatárrendezésre tekintettel  a forgalomképtelen vagyon köréből kivonja és forgalomképes vagyontárgyként az ingatlanforgalmi értékbecslésben meghatározott 350,- Ft/m2-es egységáron Erdélyi Zsolt gombai lakos részére értékesíti.

2.    A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges szerződéseket az önkormányzat képviseletében eljárva aláírja.

3.    A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Erdélyi Zsolt gombai lakost tájékoztassa.

 

Határidő:             értelemszerűen

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                                            

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző