Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. december 9-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. december 9-én megtartott nyilvános ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

229/2010. /XII.09./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati lakásgazdálkodáshoz kapcsolódó javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a soron következő ülésre készítsen tájékoztatót az önkormányzati bérlakások értékesítésének lehetőségeiről.

2.      Az 1. pontban meghatározott tájékoztatóban az előterjesztő az egyes lakásbérleti szerződések elemzésére alapozva tegyen javaslatot az adott ingatlanok hirdetés útján történő értékesítésére.

3.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az előterjesztés keretében hirdetmény-tervezettel tegyen javaslatot az egyes önkormányzati bérlakások értékesítésére

 

Határidő: 2011. január 31.

Felelős:  Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző