Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. október 21-én megtartott  alakuló ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 229/2014. (X. 21.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelettervezethez érkezett módosító indítványt és az alábbi döntést hozta

 

1.      A Képviselő-testület a rendelettervezetben a 36. §, a 25. § (1) bekezdés d) pontja, valamint a 42. § (1) bekezdésből a „továbbá a tanácsnoknak járó” szövegrész, és a 4.  melléklet törlésével egyetért.

 

            Határidő: azonnali

            Felelős: Lehota Vilmos polgármester

  

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző