Vissza

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. február 5-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. február 5-én megtartott nyilvános ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

 

  

     22/2009. /II.5./ sz. határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Gomba, Szemők Balázs tér 2. és a Petőfi S. u. hátárán történt pincebeszakadás”-ról szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta.

 

1.      A képviselő-testület a Gomba, Szemők Balázs tér 2. és a Petőfi S. u. hátárán történt vis maior káresemény helyreállítása céljából a VIS MAIOR pályázat benyújtását támogatja.

2.      A képviselő-testület a Szemők Balázs tér 2. számú önkormányzati épület és a Petőfi S. utca alatt húzódó pinceüreg beszakadásának helyreállításához 4.900.000.- Ft támogatást igényel, és saját forrásként – figyelemmel a várható 7.000.000.- Ft-os helyreállítási költségigényre – a költségek 30 %-ának megfelelő, de maximum 2.100.000.-ot biztosít a fejlesztési céltartalék terhére.

3.      A képviselő-testület megbízza a Dura László okleveles bányamérnököt (1213 Budapest, Csókás u. 4/b.) a pályázat terveinek elkészítésével, melynek fedezetére 250.000.- Ft előirányzatot biztosít szintén az általános tartalék terhére. 

4.      Az önkormányzat az épület tekintetében rendelkezi biztosítással, viszont – tekintettel arra, hogy a közút nem biztosítható vagyontárgy – a közút vonatkozásában biztosítással nem rendelkezik. A Generali Providencia Biztosító Rt-nél kötött 96002105920984500 sz. vagyonbiztosítás a közutak biztosítását nem tartalmazza, az elemi károkra, épületek, berendezések és készletek vagyontárgyaira vonatkozik.

5.      Az önkormányzat képviselő-testülete más, a tulajdonában lévő úttal a Petőfi utca érintett szakaszán lévő ingatlanok  megközelítését nem tudja megfelelően megoldani.

6.      A Képviselő-testület saját erejéből – részben vagy egészében – a vis maior helyzetet nem tudja megoldani, a költségek fedezetének biztosítása érdekében előleg igénylésre utasítja a polgármestert.

7.      A képviselő-testület a károsodott 22 hrsz-ú ingatlan – mint közút - értékkövető biztosítását – tekintettel arra, hogy a közút nem biztosítható vagyontárgy – nem tudja megkötni.

8.      A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a pályázatot a nyitva álló határidőn belül nyújtsa be.

 

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

Határidő:         azonnali

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző