Vissza

 

 

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. február 4-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. február 4-én megtartott ülésén 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

  

     22/2010. /II.4./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzattal és költségvetési szerveivel határozatlan idejű jogviszonyban állók béren kívüli juttatási rendszerének szabályozására irányuló javaslatot, és az alábbi határozatot hozta.

 

  1. A képviselő-testület a 6/2010. (I.4.) sz. határozatban rögzített szorzónak megfelelően biztosítja az önkormányzat 2010. évi költségvetésében az önkormányzattal közalkalmazotti jogviszonyban közalkalmazottak, és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkajogviszonyban álló munkavállalók cafeteria juttatásának fedezeteként a szükséges személyi juttatás és munkaadókat terhelő adók és járulékok kiadási előirányzatát.

 

  1. A képviselő-testület - a határozat 1. sz. mellékletének megfelelően - jóváhagyja a „Gomba Község Önkormányzatával közalkalmazotti és munkajogviszonyban állók 2010. évi béren kívüli juttatási rendszeréről szóló Cafetéria Szabályzat”-át.

 

  1. A képviselő-testület a határozat 2. sz. mellékletének megfelelően hagyja jóvá az intézményvezető által elkészített „A Gólyafészek Óvodával közalkalmazotti jogviszonyban állók cafeteria szabályzat”-át.

 

  1. A Képviselő-testület felkéri a munkáltatói jogkört gyakorló vezetőket, hogy a határozatban foglaltakról a munkavállalókat tájékoztassák, és gondoskodjanak a dolgozók által 2010. február 28-ig tett nyilatkozat alapján a választott béren kívüli juttatások tárgy évi biztosításáról.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős:     Lehota Vilmos polgármester

Kósa Erzsébet Anikó jegyző

Dr. Zimonyi Károlyné intézményvezető

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző