Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. január 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. január 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

22/2012. /I. 19./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 729 hrsz-ú ingatlanon a zárt sorú beépítés lehetőségének biztosítása érdekében tett javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.        Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 729 hrsz-ú ingatlan további részének megvásárlására irányuló tárgyalást az ingatlan tulajdonosaival megkezdje, valamint a lehetséges fejlesztői kör felkutatására a szükséges lépéseket tegye meg.

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző