Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. február 13-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

22/2014. (II. 13.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. üzleti tervének elfogadására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.    Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - figyelembe véve a gazdasági társaság felügyelő bizottságának véleményét - a határozat 1. melléklete szerinti szövegezéssel elfogadja a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. üzleti tervét.

 

2.   A Képviselő-testület  a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. elfogadott üzleti tervében meghatározott önkormányzati támogatások összegének erejéig az

a)  általános településüzemeltetési tevékenységek végzésére vonatkozó megállapodás módosítását,

b)  a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött megállapodásra vonatkozó megállapodás módosítását

az önkormányzat nevében és képviseletében eljárva aláírja.

 

Határidő:   azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző

 

1. melléklet a 2/2014. (II. 13.) határozathoz

 

GTÜ Gomba Község Településüzemeltető, Településfejlesztő

és Szociális Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi Üzleti terve

 

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

 

2014. évi tervezés során a 2013. II. féléves tényleges bevételi és kiadási tételeiből indultunk ki, ehhez kalkuláltuk a megvalósítandó feladatok költségeit.

Elsősorban a Rendezvényház üzemeltetéséből érhet el a Nonprofit Kft. vállalkozási bevételt. A rendezvények számának növelésével juthatunk többlet bevételhez, ebből fakadóan a Rendezvényház minél hatékonyabb, gazdaságosabb és jövedelmezőbb működése a Társaság célja.

2014. évben az alkalmazotti létszámot 3 fő alkalmazottal szeretnénk növelni. A településüzemeltetési feladatok terén 1 fő munkavállalói, míg a Főzőkonyhán 2 fő munkavállaló szükségeltetik. A Főzőkonyhán a megnövekedett szociális étkezői létszám (közel 90 fő részére végzünk kiszállítást) valamint az ételkiszállítás hatékonyabb megoldása igényli az új dolgozó felvételét.  A Társaság egészét nézve viszont béremelés az idei tervben nem szerepel.

Az új Ptk. rendelkezései szerint a törzstőke nem lehet kevesebb hárommillió forintnál. A törvényes működésnek való megfeleléshez a tőkeemelést legkésőbb 2016. március 15.-ig végre kell hajtani.

 

A NONPROFIT KFT ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

 

Alapadatok:

Működési forma:                    Korlátolt Felelősségű Társaság

Tulajdonos:                            Gomba Község Önkormányzata (alapítót Lehota Vilmos Polgármester képviseli)

A Társaság cégneve:              GTÜ Gomba Község Településüzemeltető, Településfejlesztő és Szociális Közhasznú Nonprofit Kft.

A Társaság rövidített cégneve:

                                                GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft.

A Társaság székhelye:            2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.

 

A KFT felépítése, működése

Szervezeti egységei:                Központi irányítás, igazgatás és Tanyagondnoki szolgálat

                                               Községgazdálkodás

Épület karbantartás és takarítás

                                               Munkahelyi- és szociális étkeztetés

                                                

A KFT-t az ügyvezető, Kiss Tibor irányítja közvetlenül, illetve a beosztott vezetőkön keresztül közvetetten.

 

A KFT hitvallása, filozófiája

A szolgáltatásokat minden esetben úgy kell végezni, hogy a fogyasztók maximálisan meg legyenek elégedve. A szolgáltatások minőségének javítása érdekében rendszeres fejlesztésre van szükség minden területen. Lehetőség szerint a fejlesztéseknél a legkorszerűbb technikákat, technológiákat igyekszünk majd alkalmazni, hogy a végrehajtott beruházások hosszútávon szolgálják a Társaság és a fogyasztók érdekeit.


 

 

Szolgáltatások rövid bemutatása

 

I.                   Igazgatás, Tanyagondnoki szolgálat

A Közhasznú Társaság zökkenőmentes működése a fő feladata. Számviteli-, ügyviteli- és pénzügyi feladatok teljeskörű ellátása. Munkavállalók száma 1 fő gazdasági és pénzügyi munkatárs és 1 fő ügyvezető. Az Igazgatás látja el a szociális étkezők, az óvodai gyermekek és az engedélyezett étkezők befizetéseinek kezelését, számláik kiállítását. 

Falu- és Tanyagondnoki szolgálat ellátása, amelyet az ügyvezető lát el 2013. november 1-je óta.

 

II.                Községgazdálkodási feladatok

 

1.      Településüzemeltetés

A közterületeken köztisztaság és településtisztaság biztosítása; téli hó-eltakarítás, síkosság-mentesítés, játszótér karbantartása, kötelező növényvédelem, közösségi patkánymentesítés, községi kátyúzási munkák, padkarendezés, parkfenntartás, parlagfű irtás, környezetvédelem, buszmegálló kialakítás és karbantartás, földmunkák, bontási munkálatok.

2.      Kenyeres-kerti sport- és szabadidőpark működtetése

Gomba község egyetlen sport – és szabadidőparkjának hasznosítása, üzemeltetése, különös tekintettel a „Kenyeres-kert látogatóbarát fejlesztése” pályázat keretében megvalósult közösségi célú fejlesztése és annak folyamatos karbantartása. Fűszernövények és mindenféle egyéb növények telepítése és folyamatos gondozása.

3.      Egészségház, Polgármesteri Hivatal, Óvoda és Civilház gondnoki üzemeltetése

Az Egészségház és a Polgármesteri Hivatal gondnoki feladatainak ellátása. A gondnoki tevékenység magába foglalja az átadott területeken a takarítási, fűtési rendszer üzemeltetése, kisebb javítási karbantartási munkákat és a mérőórák időszaki leolvasását, további feladatként az épület körüli járdák, parkolók tisztítását, síkosság-mentesítését, hó-eltakarítását, zöldterület ápolását.

 

Községgazdálkodási területen a tényleges munkavállalói létszám 6 fő főállású és 1 fő részmunkaidős (napi 4 órás) foglalkoztatott. Idei évben 1 fő főállású munkavállalóval kívánjuk bővíteni a jelenlegi állományi létszámot. Közterületi munkavégzés feladatainak ellátására és a közfoglalkoztatottak megnövekedett létszáma miatt csoportvezetői feladatok ellátására.  A közfoglalkoztatottak munkával való ellátása a községgazdálkodás keretében valósul meg.

 

III.             Konyha üzemeltetése

 

1.      Közétkeztetés biztosító konyha üzemeltetése

Idei évben a konyha területén kívánunk elsősorban fejlesztéseket végrehajtani. A megnövekedett adagszámok végett szükségessé vált egy 250 literes főzőüst valamint egy 520 literes fagyasztószekrény beszerzése. A hatékonyabb ételkiszállítás végrehajtására egy kiszállító jármű beszerzését is szerepeltettük a terv adatok között. Jelenleg a kiszállítást egy fő végzi el. Igény mutatkozott ételallergiás gyermekek ellátása iránt. Megvizsgáltuk a környéken működő és szóba jöhető közétkeztetést végző szolgáltatókat, de nincs lehetőségünk egyikkel sem szerződést kötni. Így az ételallergiás gyermekek étkezését házon belül kell megoldanunk, ezért a konyha kisebb átalakításra szorul, valamint humánerőforrás továbbképzésre, illetve dietetikus szakember megbízására is szükség van a szabályszerű ellátás végett.

 

2.      Melegítő konyha üzemeltetése

Jelenlegi helyiségkapcsolat, illetve a jelenlegi berendezések nem teszik lehetővé a melegítő konyha Társaság általi üzemeltetését. Átalakítással, hozzáépítéssel lehetne megoldani a feladat átvételét.

Konyhai területen a tényleges munkavállalók létszáma 6 fő főállású munkavállaló és 1 fő részmunkaidős ételkiszállító. A terveinkben 2 fő munkavállaló felvétele szerepel egy fő részmunkaidős étel kiszállító és óvodai ételszállító és egy fő főállású második szakács, így a megnövekedett étel adagszám előállítása, a szabadságok kivétele és az esetleges betegségek miatt is zökkenőmentesen biztosítható a konyha üzemeltetése.

 

Az eszközökre és az átalakításra közel 4.000 e Ft eszközigénnyel terveztünk. Kérem, hogy az eszközök megvásárlására külön tőkeelemként, tőkeemelésként biztosítsák az igényelt összeget. 2013-as év végleges eredménye után beruházási tervet készítve tudjuk meghatározni a pontos tőkeigényt. Az összeállításhoz szükséges árajánlatok megkérése folyamatban van.

 

EREDMÉNY TERV

Bevételek és kiadások tevékenységenkénti részletezése

 

I. A Igazgatás és Falu-és tanyagondnoki szolgálat tervezett költségei és bevételei:

 

-          Vásárolt anyagok: Irodaszerek, nyomtatványok, irodai költségek, üzemanyag költség (tanyagondnoki busz)

-          Igénybevett és egyéb igénybevett szolgáltatások: telefon-, posta költség, könyvvizsgálat, bankköltség, továbbképzések díja (helyettes tanyagondnoki beiskolázása). Tanyagondnoki busz, fenntartási- javítási költségei. Növekedés további oka, hogy 2013-ban könyvvizsgálati költség nem volt, valamint a tanyagondnoki busz bérleti díja.

-          Bérjellegű költségek: ügyvezető (illetve egyben tanyagondnok is), könyvelő bérezése (havi bruttó bértömeg: 539 e Ft). Az FB éves tiszteletdíja 200 e Ft.  (ülésenként 2014-re 4 üléssel kalkuláltunk 15e a FB tagoknak és az Elnöknek 20 e).

-          Munkavállaló személyi jellegű költsége: tervezett 2 fő főállású munkavállaló cafeteria költsége

-          Bérjárulékok: a bérjellegű és a személyi jellegű költségek járulék költsége

-          Támogatási bevétel: MÁK tanyagondnoki szolgálat állami támogatása határozat alapján (2.500 e Ft)

 

Az Igazgatás egyenlege (9.560 e Ft) közvetett költségként kerül érvényesítésre a településüzemeltetési és a közétkeztetés feladatokon (40-60% arányában). Gomba Község Önkormányzatától támogatásként kapja meg a GTÜ Kft. a II.-III. tevékenység finanszírozásán keresztül 12 havi egyenlő részletben, havonta 796,7 e Ft összegben.

 

II.   A Községgazdálkodás, épülettakarítás és karbantartás üzemeltetés tervezett költségei és bevételei:

 

-          Vásárolt anyagok: Fűmag, növények, virágok, növényvédő szerek, kenőanyagok, kis értékű gépek, berendezések, munka- és védőruha költsége, minden egyéb anyag amely a munkálatokhoz szükséges (föld, építési anyagok stb.)

-          Igénybevett szolgáltatások: gépi kaszálás, veszélyes fa kivágása, gépi földmunkák,  munka- és balesetvédelmi szolg., gépkocsik karbantartása valamint  azok esetleges javítási költségei, KGF biztosítás

-          Bérjellegű költségek: 7 főállású munkavállaló és 1 fő 4 órás foglalkoztatott bruttó bére (havi bruttó bértömeg: 1.111 e Ft). Tervben szerepel egy új munkavállaló (közterületen történő munkavégzésre és munkairányításra) minimálbéren történő alkalmazása.

-          Munkavállaló személyi jellegű költsége: tervezett 8 munkavállaló cafeteria költsége

-          Bérjárulékok: a bérjellegű és a személyi jellegű költségek járulék költsége.

-          Értékcsökkenési leírás: A Testület által korábban engedélyezett platós autó amortizációját tartalmazza. A gépjármű megvásárlása 2014. I. negyedévében,  előreláthatólag március elejéig megtörténik.

-          Igazgatás közvetett költsége (40%): A tervezett 9.560 e Ft 40 %-át tartalmazza (3.824 e Ft).

-          Tervezett bevétel: Gomba Község Önkormányzatával érvénybe lévő szerződés felülvizsgálata utáni számlázott díj. 2013-ban érvényben lévő szerződés 179.921,- +Áfa forintos díját kérjük felülvizsgálni és az idei évtől elfogadni a módosítani kívánt 365.500,- +ÁFA szolgáltatási díjat. Ha a szolgáltatási díj mértéke marad a tavalyi szinten akkor a különbözetet támogatásként kérjük az Önkormányzattól.

 

A községgazdálkodás egyenlegét (-22.581 e Ft) Gomba Község Önkormányzatától támogatásként kéri a Nonprofit Kft. 12 havi egyenlő részletben, havonta 1.881,75 e Ft összegben.

 

III. Közétkeztetés üzemeltetés tervezett költségei és bevételei:

 

-          Vásárolt anyagok: felhasznált nyersanyagok költsége

-          Igénybevett szolgáltatások: víz, szennyvíz, szemétszállítás, gáz és a villany költsége, konyhai gépek karbantartása, esetleges szervizelése, autó javítási költsége, KGF biztosítás

-          Egyéb szolgáltatások: Korábban részletezettek alapján, feltétele diétás szakács és dietetikus alkalmazása, megbízása és ennek költségét tartalmazza.

-          Bérjellegű költségek: tervezett 7 fő főállású és 2 fő részfoglalkozású munkavállaló bére (4 konyhalány, élelmezésvezető, főszakács, új dolgozó kisegítő szakács, 2 fő kiszállítást végző dolgozó, havi bruttó bértömeg: 1.259 e Ft). Terveinkben 1 fő 6 órában foglalkoztatott ételkiszállító személy szerepel aki az szociális ebédek kiszállítását, óvodai napi kétszeri étel szállítást is végezné.

Terveztünk továbbá 1 fő főállású dolgozóval, aki mind a szakács mind pedig az élelmezésvezető helyetteseként segítőjeként dolgozna. A megnövekedett ételadag szám elkészítése megkívánja az új  munkaerők alkalmazását.

-          Munkavállaló személyi jellegű költsége: tervezett 9 fő munkavállaló cafeteria költsége

-          Bérjárulékok: a bérjellegű és a személyi jellegű költségek járulék költsége

-          Értékcsökkenési leírás: az újonnan beszerezni kívánt eszközök éves amortizációja.

2014. első félévében letelik a Rendezvényház építésének és a berendezések üzembeállításának garanciális ideje. A 2014. második félévtől a konyhai eszközök átadása is megtörténhet. Az eszközök átadása után minden kezelési, javítási és pótlási feladat egyértelműen a Társaság feladata, valamint az amortizáció is az üzemeltetőnél keletkezik, amely beépül a költségekbe.

Kérjük meghatározni a berendezések jövőbeni tulajdonosát, átadás esetén az átadás módját.

-          Egyéb ráfordítás: Az arányosítás miatt vissza nem igényelhető ÁFA összegét tartalmazza

-          Igazgatás közvetett költsége (60%): A tervezett 9.560 e Ft 60 %-át tartalmazza (5.736 e Ft).

-          Tervezett bevétel: 2013. II. félév tény adagszámait alapul véve és azzal kalkulálva az alkalmazotti és a külső étkezők által térített 489 Ft/adaggal bevétellel számítva, iskolai és óvodai befizetések valamint a szociális étkezők befizetései azonos módon tervezve.

-          Tervezett támogatási bevétel: 2014. évi Önkormányzati normatív támogatás átadásának összege (Szociális étkezők: 11.207 e Ft, Óvodai étkezők 1.428 e Ft)

 

Konyha és melegítő konyha üzemeltetés egyenlegét (- 18.698 e Ft) Gomba Község Önkormányzatától támogatásként kéri a Nonprofit Kft. 12 havi egyenlő részletben, havonta 1.558,2 e Ft összegben.

                                  

Tevékenységek összefoglalása

 

2014. január-december időszakra a fent kimutatott üzemeltetési feladatokra 41.279 e Ft összeg tervezett támogatást irányoz elő Gomba Község Önkormányzata, mint a Nonprofit Kft. alapítója.  A tervezett támogatás összege 12 havi részletben kívánja igénybe venni, amely havi bontásban a következőképpen alakul:

2014. január hónap                3.440 e Ft                  

2014. február hónap              3.440 e Ft

2014. március hónap             3.440 e Ft

2014. április hónap                3.440 e Ft

2014. május hónap                 3.440 e Ft

2014. június hónap                 3.440 e Ft

2014. július hónap                  3.440 e Ft

2014. augusztus hónap           3.440 e Ft

2014. szeptember hónap        3.440 e Ft

2014. október hónap              3.440 e Ft

2014. november hónap          3.440 e Ft

2014. december hónap           3.439 e Ft

       
     

 1. számú melléklet

I. Igazgatás, ügyyvezetés, Falu- és tanyagondnoki szolgálat

   
     

 adatok e Ft-ban

 

 2013. tény adatok

 2013. évesített adatok

 2014. terv adatok

Vásárolt anyagok

                     221   

                     442   

                   1 190   

Igénybevett szolgáltatások

                       90   

                     180   

                      590   

Egyéb szolgáltatások

                     241   

                     482   

                   1 237   

Bérjellegű ktg.

                 3 350   

                  6 700   

                   6 671   

Munkavállaló személyes jell. Ktg.

                     186   

                     372   

                      295   

Bérjárulékok

                     955   

                  1 910   

                   2 006   

Értékcsökkenési leírás

 

 

                        70   

Egyéb ráfordítások

 

 

 

Költségek és ráfordítások összesen:

                 5 043   

               10 086   

                12 060   

Tanyagondnoki szolgálat támogatás bevétele

                     339   

                     339   

                  2 500   

Igazgatás  egyenlege

-                4 704   

-              10 086   

-                 9 560   

       

2013 évesített adatok: az adott év tényadatainak évesített(kétszeresét)  adatait tartalmazzák

 
       

II. Községgazdálkodás,  épületkarbantartás és takarítás

   
     

 adatok e Ft-ban

 

 2013. tény adatok

 2013. összesített tényadatok

 2014. terv adatok

Vásárolt anyagok

                 2 436   

                  4 141   

                   3 297   

Igénybevett szolgáltatások

                     691   

                  2 746   

                   1 310   

Egyéb szolgáltatások

 

 

 

Bérjellegű ktg.

                 5 710   

               13 108   

                13 333   

Munkavállaló személyes jell. Ktg.

                     859   

                     859   

                   1 108   

Bérjárulékok

                 1 628   

                  3 692   

                   3 800   

Értékcsökkenési leírás

 

 

                      296   

Egyéb ráfordítások

 

 

 

Költségek és ráfordítások összesen:

               11 324   

               24 546   

                23 143   

Igazgatási közvetett ktg.-felosztás (40%)

-                1 882   

-                4 034   

                   3 824   

Költségek mindösszesen

               13 206   

               28 580   

                26 967   

Szolgáltatási díjbevétel

                 1 098   

                  1 098   

                  4 386   

Támogatás bevétele

               12 473   

               12 473   

                         -     

Város- és Községgazgdálkodás  egyenlege

                     365   

-              15 009   

-               22 581   

       

III. Közétkeztetés üzemeltetése

     
     

 adatok e Ft-ban

 

 2013. tény adatok

 2013. összesített tényadatok

 2014. terv adatok

Vásárolt anyagok

               11 918   

               25 292   

                25 040   

Igénybevett szolgáltatások

                     345    

                  2 287   

                   1 800   

Egyéb szolgáltatások

 

 

                      250   

Bérjellegű ktg.

                 6 702   

               14 872   

                15 109   

Munkavállaló személyes jell. Ktg.

                     823   

                     823   

                   1 255   

Bérjárulékok

                 1 881   

                  4 295   

                   4 753   

Értékcsökkenési leírás

 

 

                      580   

Egyéb ráfordítások

                     191   

                     191   

                      850   

Költségek és ráfordítások összesen:

               21 860   

               47 760   

                49 637   

Igazgatási közvetett ktg.-felosztás (60%)

-                2 822   

-                6 052   

-                 5 736   

Költségek mindösszesen

               24 682   

               53 812   

                55 373   

Bevétel (Szoc. Étk, Iskola étk, Óvoda étk, egyéb étk)

               10 220   

               25 771   

                24 040   

Támogatás bevétel (szoc étk., óvodai étk)

               14 641   

               14 641   

                12 635   

Konyha és melegítő konyha üzemeltetés egyenlege

                     179   

-              13 400   

-               18 698   

       

 2013. összesített tényadatok: Önkormányzat 2013.I félév és GTÜ II. félév adatai összesítve