Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. november 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. november 19-én megtartott ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

     230/2009. /XI.19./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2009. évi költségvetésben kiemelt előirányzatként szereplő személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékok kötelezettséggel nem terhelt kiadási előirányzatainak (továbbiakban: bérmaradványnak) a felhasználására vonatkozó pénzügyi bizottsági javaslatot, és az alábbi határozatot hozta.

 

1.      A Képviselő-testület támogatja a bérmaradványnak – az önkormányzat és költségvetési szervei által foglalkoztatott közszolgálati dolgozók, közalkalmazottak és munkavállalók részére - jutalomként történő felhasználását.

2.      A Képviselő-testület egyetért a jutalmazásra kidolgozott elvekkel, s felkéri a jegyzőt, hogy azokról a rendelkezésre álló jutalomkeret közlésével egyidőben tájékoztassa a munkáltatói jogkör gyakorlóját.

3.      A Pénzügyi Bizottságnak - az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. § (5) bekezdésében foglaltak szerinti  - javaslatára  a Képviselő-testület munkáltatói jogkörében eljárva Lehota Vilmos polgármestert a 2009-ben végzett lelkiismeretes munkájának elismeréseként egy havi bruttó illetménye 120 %-ának megfelelő összegű jutalomban részesíti.

 

                                            

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző