Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. november 22-én megtartott

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

 

     230/2012. (XI. 22.) képviselő-testületi határozat

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójára vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozza:

 

1.    Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójára tett javaslatot elfogadta, s a 2013. évi költségvetés készítés kiindulási alapjának tekinti.

2.    A képviselő-testület a 2013. évi költségvetésben a kötelező feladatokhoz szükséges fedezet biztosítását tekinti elsődlegesnek.

3.    A Képviselő-testület elsődleges célként jelöli meg

a)      az önkormányzat működőképességének megőrzését, a szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítását,

b)      a költségvetési egyensúly megtartását,

c)      a fejlesztések megvalósítását az elnyert pályázati támogatások felhasználásával.

4.    A képviselő-testület a működőképesség megőrzése, a költségvetési egyensúly megtartása érdekében szükségesnek tartja, hogy:

a)      az intézményi működési bevételek tervezése a hatályos bérleti-, és térítési díjakon alapuljon,

b)      az építmény- és telekadó 2013. évi tervadata a 2012. évi teljesítési adatokkal számolhat,

c)      az iparűzési adóból számítható bevétel a 2012. évi teljesítési adat 80 %-án tervezhető,

d)     a gépjárműadó előirányzata egyezzen meg a 2012. évi teljesítési adatok 95 %-ával, a tervadat 60 %-a kerüljön kiadásként tervezésre a központi költségvetésnek átadott összegként,

e)      a költségvetési támogatások előirányzata a Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján, illetve az elfogadott 2013. évi központi költségvetési törvény feladatfinanszírozási elvei és összegei alapján tervezhető,

f)       az ingatlanértékesítésből származó bevételt nem javaslok eredeti előirányzatként tervezni,

g)      a felhalmozási és tőke jellegű bevételeknél számot kell vetni a 2013-ban kifizetésre kerülő Fundamenta-Lakáskassza kifizetések összegével,

h)      támogatás értékű bevételt a közfoglalkoztatás új szabályozása figyelembe vételével kell megállapítani, melynek főösszegét növeli a védőnői ellátásra, továbbá a fogászati alapellátásra - létszám és pontszám alapján megállapított - OEP finanszírozás,

i)        a pályázati eljárás során megkötésre kerülő kegyeleti közszolgálati szerződés rögzíti majd a temetőfenntartási hozzájárulás összegét, tervezése szerződésszerűen történhet majd,

j)        hitel igénybevétele nem tervezhető, a betéti kamatok tervezett adata a lekötött betétek utáni ismert összeggel kerüljön tervezésre,

k)      a személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékok tervezése során az itt rögzített elvek érvényesüljenek:

-   A közalkalmazottak és köztisztviselők esetében 2012. évben az illetményalap, illetve a közalkalmazotti illetménytábla, valamint az illetménypótlék-alap a jogszabályok szerint változatlan marad.

-   Az esetleges kötelező legkisebb munkabér emelkedésének mértékét - a jogszabály adta lehetőségek keretein belül - kövesse az önkormányzattal jogviszonyban álló köztisztviselők, közalkalmazottak illetménye és munkavállalók munkabére is.

-   A választható béren kívüli juttatások rendszerét - az új törvényi szabályozással összhangban - úgy kell kidolgozni, hogy az önkormányzattal és annak költségvetési szerveivel jogviszonyban álló köztisztviselők, közalkalmazottak és munkavállalók juttatásai a 2010. évhez viszonyítva ne csökkenjenek.

-   A választható béren kívüli juttatások előirányzata ezek adó és járulék vonzatát is tartalmazza.

 

5.    A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi engedélyezett létszámkeretének tervezését az elmúlt évi létszámadatok  növelésével irányozza elő. A státusz bővítést a tervezés során a községgazdálkodás szakfeladaton 2 fővel, az óvodai nevelés szakfeladaton 2013. január 1-től 1 fővel, 2013. szeptember 1-től a köznevelési törvény előírásainak megfelelő létszámmal kell figyelembe venni.

6.    Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal által folyósított ellátások kiadási előirányzata a 2012. évi tényadatok figyelembevételével tervezhető az új finanszírozási elvek alapján.

7.    A fejlesztési hitelhez kapcsolódó költségek tervezése során a képviselő-testület a tőke és kamatfizetést a hitelszerződések mellékleteiben meghatározottak szerint írja elő. A hitelekhez tartozó fizetési kötelezettség során az önkormányzati adósságállomány csökkentésére tervezett kormányzati döntéseket is figyelembe kell venni.

8.    A felújítási, karbantartási igények felmérését szükséges elvégezni, a különböző munkákra prioritási sorrendet felállítani.

 

 

 

9.         A tartalékok tervezése során általános tartalékot a kiadási előirányzatok közel 2 %-os értékének figyelembe vételével, céltartalékot a fejlesztések megvalósításához szükséges mértékben kell biztosítani.

10.     A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozat alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetésének összeállításáról, a költségvetési rendelet tervezetének elkészítéséről gondoskodjon.

 

 

Határidő:             2013. február 15. illetve folyamatos

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző