Vissza

KIVONAT

 a képviselő-testület 2014. október 21-én megtartott  alakuló ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 230/2014. (X. 21.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelettervezethez érkezett módosító indítványt és az alábbi döntést hozta

 

1.      A Képviselő-testület a rendelettervezetben a 41. § (4) bekezdésben az „Ingatlan vásárlására és az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok értékesítésére vonatkozó előterjesztés a Pénzügyi Bizottság állásfoglalásával nyújtható be.” szövegezéssel egyetért.

 

            Határidő: azonnali

            Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző