Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. október 21-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:

230/2015. (X. 21.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tasi Péter érintettségre vonatkozó bejelentése alapján az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület Tasi Péter alpolgármester úr érintettségére vonatkozó bejelentését elfogadja.

 

Határidő: azonnali

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző