Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. november 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. november 19-én megtartott ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

     231/2009. /XI.19./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta.

 

  1. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja.

 

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                            

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző