Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. december 9-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. december 9-én megtartott nyilvános ülésén 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

231/2010. /XII.09./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat által nyújtott támogatások helyi rendjéről szóló szabályzat megalkotására vonatkozó javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott támogatások helyi rendjéről szóló szabályzatot a rendelet 1. sz. melléklete szerinti szövegezéssel jóváhagyta.

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szabályzat közzétételéről gondoskodjon.

 

Határidő: 2011. december 31.

Felelős:  Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző

 

1. sz. melléklet a

231/2010. (XII.09.) sz. határozathoz

 

Gomba Község Önkormányzatának

Támogatási szabályzata

 

A szabályzat célja

 

Gomba Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) az általa juttatott támogatások jogszerű és célszerű odaítélésére, felhasználására és annak elszámolására megalkotja a Támogatási szabályzatot /továbbiakban: szabályzat/.

 

I.                   Értelmező rendelkezések

 

1.       E szabályzat alkalmazásában:

Támogatás: az önkormányzat részéről a támogatott által meghatározott, a tevékenységi körébe tartozó cél megvalósítása érdekében, a támogatási szerződésben meghatározott feltételek szerinti, ellenérték nélkül nyújtott pénzbeli juttatás.

Támogatottak: az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 3. § (1) bekezdésében meghatározott, és a 4. § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően nyilvántartott társadalmi szervezetek (pl. egyesület, alapítvány, egyház).

Támogatás összege: a támogatás pénzben kifejezett mértéke.

Döntéshozó: a fejlesztési- vagy működési célú támogatások kiemelt előirányzat terhére Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület), a képviselői alap terhére Gomba Község Önkormányzatának képviselője (továbbiakban: képviselő).

Támogatási szerződés: az önkormányzat és a támogatott által kötött - a támogatás juttatása, felhasználása és a felhasználásra vonatkozó szakmai beszámoló valamint a pénzügyi elszámolás feltételeit meghatározó - szerződés.

 

II.                A támogatások alapelvei

 

2.1. A támogatások odaítélése, valamint a támogatások felhasználásáról szóló beszámolók elfogadása során a döntéshozók az alábbi alapelvek szerinti döntéseket jogosultak meghozni.

2.2. A képviselő-testület a támogatás céljára rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználásáról a benyújtott kérelmek alapján dönt. Kérelem mellőzésével dönthetnek a képviselők képviselői alapban rendelkezésükre álló forrás terhére nyújtott támogatásról.

2.3. A támogatás elsősorban felhalmozási célú pénzeszköz átadás, másodsorban működési célú pénzeszköz átadás lehet.

2.4. Döntéshozó a tárgyévre vonatkozóan a támogatás odaítélésének feltételeit és a támogatás felhasználásáról szóló elszámolás további szabályait a jogszabályokban és a költségvetési rendeletben foglalt kötelező rendelkezések alapján állapítja meg.

2.5. A támogatás összegének utalására, elsősorban a támogatott cél megvalósítását követően kerülhet sor.

 

2.6. A támogatás jellegének és a támogatás mértékének alapján határozzák meg a támogatás felhasználásáról szóló szakmai beszámoló tartalmi követelményeit, a szakmai beszámoló elfogadásának módját, és az esetleg szükséges további szakmai ellenőrzés feltételeit és módját.

 

III.             A támogatás forrásai

 

3.      Az Önkormányzat a tárgyévi költségvetési rendeletében határozza meg azon költségvetési előirányzatait, amelyek terhére felhalmozási vagy működési célú támogatás adható.

 

IV.              A támogatások odaítélése

 

4.1. A döntéshozó a költségvetési rendeletben rendelkezésére álló forrás terhére támogatásban részesítheti a támogatást kérőt. A döntéshozó pályázat kiírásával meghatározhatja a rendelkezésére álló forrás támogatásra történő felhasználásának egyéb, e szabályzatban nem szabályozott feltételeit. A pályázatok elbírálása során a döntéshozó e szabályzat és az általa meghatározott feltételek szerint, az ott megjelölt határidők betartásával járhat el.

4.2. A támogatási kérelmet kizárólag írásban, e szabályzat 1. sz. melléklete szerint, támogatási kérelem űrlap kitöltésével lehet benyújtani. A támogatási kérelmekhez csatolt alapító okiratokat, alapszabályokat és a társasági szerződéseket a Polgármesteri Hivatal irattárában őrzik.

 

4.3. A kérelem a Polgármesteri Hivatal ügyrendje előírásainak megfelelően kizárólag akkor terjeszthető a döntéshozó elé, ha a támogatást kérő az 2. pontban foglalt követelményeknek és a döntéshozó által esetlegesen előirt további feltételeknek maradéktalanul eleget tett. Hiányos, vagy az e szabályzatban előirt feltételeknek nem megfelelő kérelem nem terjeszthető a döntéshozó elé. Az előterjesztésnek tartalmaznia kell tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy a támogatást kérő a részére korábban nyújtott támogatással elszámolt-e, a támogatás forrását, a támogatás összege utalásának előzetesen egyeztetett határidejét, továbbá tájékoztatást arról, hogy a támogatás összege rendelkezésre áll-e.

4.4. A gazdálkodási előadó az előzetes kötelezettség vállalást nyilvántartásba veszi.

4.5. A döntéshozó nem adhat támogatást a szabályzat előírásainak meg nem felelően előterjesztett kérelmekre, valamint a mulasztástól számított két éven belül annak a támogatást kérőnek, aki a korábban megkötött támogatási szerződésben meghatározott feltételeket az abban megjelölt határidőre nem teljesítette.

 

V.                 A támogatási szerződés megkötése és módosítása

 

5.1. A támogatás juttatásáról szóló döntést követően a támogatási szerződést az ügyintéző készíti elő.

5.2. A támogatási szerződést a szabályzat 2. és 3. számú melléklete szerint, az abban foglalt kikötéseknek az adott támogatásra vonatkoztatva kell elkészíteni. A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell a döntéshozónak az egyéb, a támogatás juttatására, felhasználására és a felhasználás elszámolására vonatkozó további feltételeit is.

5.3. A támogatási szerződés módosítható, ha a támogatott önhibáján kívüli okból nem tudja teljesíteni a támogatási szerződésben vállat kötelezettségét. A támogatási szerződés kizárólag a támogatottnak a támogatási szerződésben vállat teljesítési határideje lejártát megelőzően módosítható.

5.4. A támogatási szerződést a polgármester írja alá.

 

VI.              A támogatási szerződések közzététele

 

6.1. Az önkormányzat az általa nyújtott támogatásokról a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig köteles a honlapján - www.kozseghaza.gomba.hu - a támogatottak nevét, a támogatás célját, összegét, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat közzé tenni és öt évig biztosítani az adatok hozzáférhetőségét.

6.2. A közzététel mellőzhető, ha önkormányzati rendelet kettőszázezer forint alatti támogatási összegre –melyet adott költségvetési évben egybe kell számolni – ezt lehetővé teszi.

6.3. A támogatási szerződést előkészítő ügyintéző a közzétételről az e szabályzat VII. fejezete szerinti nyilvántartás vezetése útján gondoskodik. A támogatási szerződés megkötését az azt követő három napon belül a nyilvántartásba be kell vezetni.

 

VII.           VII. A támogatás összegének utalása

 

7.1. A gazdálkodási előadó gondoskodik a támogatás összegének a támogatási szerződésben meghatározott határidőre történő utalásáról.

 

VIII.        A támogatási szerződések nyilvántartása

 

8.1. Az önkormányzat által nyújtott támogatásokról e szabályzat 4. számú melléklete szerinti nyilvántartást kell vezetni.

8.2. A támogatási kérelmet a beérkezést követő nyolc munkanapon belül nyilvántartásba kell venni. A támogatási szerződést előkészítő ügyintéző gondoskodik a támogatás odaítélését követő nyolc munkanapon belül a támogatásnak a nyilvántartásba történő bejegyzéséről.

 

IX.              Elszámolás a támogatási összeg felhasználásáról és a támogatási

szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséről

9.1. A támogatott által készített, a támogatás felhasználásáról szóló szakmai beszámolót az annak benyújtásától számított 30 napon belül a támogatási szerződést előkészítő ügyintéző vizsgálja meg. A határidőre be nem nyújtott szakmai beszámoló megküldésére és a hiányosan benyújtott szakmai beszámoló kiegészítésére határidő kitűzésével hiánypótlásra szólíthatja fel a támogatottat.

9.2. Amennyiben a támogatott a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségét maradéktalanul és az abban megjelölt határidőre teljesítette, a támogató a teljesítés megtörténtét igazolja.

9.3. Amennyiben a szakmai beszámolóból megállapítható, hogy a támogatott a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesítette, vagy a támogatott a hiánypótlási felhívásnak a kitűzött határidőre nem tett eleget, a támogatási szerződést előkészítő ügyintéző javasolja a szakmai beszámoló elutasítását. Az Önkormányzat nevében a polgármester értesíti a támogatottat a támogatás összege felhasználásáról szóló beszámolójának a támogató általi elutasításról és a támogatási szerződés felbontásáról.

9.4. A szakmai beszámoló elfogadását követően a támogató ellenőrzi a támogatott által benyújtott pénzügyi elszámolást.

9.5. A pénzügyi elszámolás a támogatási szerződés mellékletét képező „Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához” elnevezésű nyomtatványon történik, amely tartalmazza a támogatott nyilatkozattételre jogosult képviselőjének a támogatás felhasználására vonatkozó nyilatkozatát, mely szerint a becsatolt bizonylatok alapján teljesített kifizetéseket kizárólag a támogatási szerződésben megjelölt célok megvalósulásának érdekében teljesítette. Tartalmazza továbbá a megvalósított célok érdekében felmerült kiadások záradékkal ellátott bizonylatainak és a pénzügyi teljesítést bizonyító pénzintézeti kivonatok/pénztárbizonylatok hitelesített fénymásolatát. Lehetőség van eredeti bizonylatok bemutatására is. Az eredeti bizonylatokat ebben az esetben az ellenőrzést végző „elszámolva a …….. számú önkormányzati támogatás terhére” megjegyzéssel záradékolja.

9.6. Amennyiben a benyújtott bizonylatok a támogatási szerződésben megfogalmazott céltól eltérő felhasználást támasztanak alá, a támogató hiánypótlásra hívja fel a támogatottat.

9.7. Amennyiben a pénzügyi elszámolásban foglaltak részben nem fogadhatóak el, a támogató felszólítja a támogatottat a támogatás összegének el nem fogadott része visszafizetésére.

9.8. Amennyiben a támogatott nem nyújtott be pénzügyi elszámolást vagy a pénzügyi elszámolásban foglaltak nem fogadhatóak el, vagy a támogatott a pénzügyi beszámoló hiánypótlására kitűzött határidőre a hiánypótlási kötelezettségének nem tett eleget, támogató értesíti a támogatottat az elutasításról és a támogatási szerződés felbontásáról.

 

X.                 A támogatás összegének visszafizetése

 

10. A támogatási szerződés felbontásáról szóló értesítés, valamint a támogatás részbeni visszafizetésére irányuló rendelkezését tartalmazó értesítés alapján, az azok kézhezvételétől számított három napon belül a gazdálkodási előadó azonnali beszedési megbízást nyújt be a támogatott számláját vezető pénzintézethez.

 

Jelen szabályzat 2011. január 1. napjával lép hatályba, rendelkezéseit először a 2011. évi költségvetési rendelet forrásai felhasználásával nyújtott támogatásokra és az azok felhasználásának elszámolására kell alkalmazni.

 

Gomba, 2010. december 9.

 

                          Lehota Vilmos                                                            Kósa Erzsébet Anikó

                            polgármester                                                                         jegyző


 

1.számú melléklet

Támogatási kérelem

 

I. Kérelmező

1.      neve ( szervezet neve)

2.      címe irányítószáma (szervezet címe)

3.      levelezési címe

4.      telefonszáma, faxszáma

5.      e-mail címe

6.      szervezeti formája

7.      bankszámlaszáma

8.      adószáma

9.      kapcsolattartó személy neve

10.  kapcsolattartó személy címe

11.  kapcsolattartó személy telefonszáma, faxszáma

12.  kapcsolattartó személy e-mail címe

13.  a kérelem célja, indoka

 

II.        A kérelem megvalósítása

1.   Megvalósítás időszaka: kezdés és befejezés időpontja

2.   Támogatás teljes pénzügyi elszámolásának határideje

3.   Megvalósításhoz szükséges teljes összeg …………….Ft (a támogatás + saját erő)

4.   4. Megvalósításhoz meglévő saját összeg …………Ft( saját erő készpénz hányada)

5.   Megvalósításhoz rendelkezésre álló egyéb forrás …………..Ft

6.   Igényelt támogatás teljes összege…………………..Ft

7.   Várható egyéb támogatás:

8.   ellenérték nélküli szolgáltatások……….. Ft; önkéntes munka………………Ft

9.   Költségkategóriák szerint kért támogatás:

a)         fenntartási költségek……………Ft

b)        személyi jellegű kifizetések……………Ft

c)         programköltségek…………….Ft

d)        tárgyi jellegű költségek………………..Ft

 

 

10. A tárgyévben és az azt megelőző ……… évben elnyert önkormányzati és egyéb támogatások:

a)         Forrása:

b)        Célja:

c)         Összege:

d)        Időpontja:

 

III.      A kérelem részletes indokolása

A kérelmező a kérelem mellékleteként írja le a támogatás pontos tartalmát (program esetében a program részletes leírása vagy működés esetében a szervezet tevékenysége), illetve, hogy pontosan milyen költségtételekre kéri a támogatást. A kérelemnek tartalmaznia kell a megvalósítandó cél részletes ismertetését, az annak megvalósításához szükséges költségek részletes bemutatásával és amennyiben a saját erőn és a kért támogatáson kívül más forrásokat is igénybe kíván venni, akkor azok részletes ismertetését.

IV. Nyilatkozatok

1.        A támogatást kérő képviselőjeként kijelentem, hogy a…………………-nak köztartozása nem áll fenn.

2.        A …………….. támogatást kérő képviselőjeként kijelentem, hogy a …………. részére az Önkormányzat által nyújtott támogatás felhasználásáról szóló szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást az Önkormányzat elfogadta, a …… -nak az Önkormányzat felé támogatás visszafizetési kötelezettsége nem áll fenn.

3.        A ………… támogatást kérő képviselőjeként kijelentem, hogy a jelen támogatási kérelemben megjelölt cél megvalósítása érdekében

-         további támogatási kérelmet nyújtottunk be a …………..-hoz,

-         nem nyújtottunk be további támogatási kérelmet.

 

V. Mellékletek

Mellékelni kell a kérelmező három hónapnál nem régebbi cégkivonatát vagy a bejegyzés szerint illetékes megyei bíróság által kiadott három hónapnál nem régebbi eredeti kivonatot, az alapító okiratot az esetleges módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan és az aláírási címpéldány másolatát, kivéve ha azt a támogatást kérő már korábban az önkormányzat részére megküldte és ezen időponttól kezdődően abban változás nem történt.

 

Gomba, .... év………….. hó ….. nap

                                                                                           a kérelmező cégszerű aláírása


 

2.számú melléklet

Gomba Község Önkormányzata

 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

 

amely létrejött

egyrészt Gomba Község Önkormányzata (2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.) képviseletében eljáró Lehota Vilmos polgármester (a továbbiakban: Támogató),

másrészt a ……………………………………, (székhely: ……………..) képviseletében eljáró ………….(a továbbiakban: Támogatott) között a mai napon, az alábbi feltételekkel:

 

1.      Támogató a ….. alapján az önkormányzata …. évi költségvetéséről szóló …..  Kt. rendeletével …. évi költségvetése terhére a Támogatott részére …….,-Ft, (azaz ……… forint) összegű fejlesztési-, felújítási támogatást (továbbiakban: fejlesztési célú támogatás) biztosít.

2.      Támogató a támogatás összegét havi bontásban a tárgyhó 5. napjáig utalja át a Támogatott- …………………. pénzintézetnél vezetett- ……… számú számlájára. Amennyiben a hónap 5. napja nem munkanap, az átutalásra az ötödikét követő első munkanapon kerül sor. 

3.      Támogató az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht) 13/A. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján Támogatott számára számadási kötelezettséget ír elő a kapott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról, melynek Támogatott legkésőbb … év …….. hó …-ig írásban köteles eleget tenni az 1. pontban rögzített fejlesztési célú támogatás felhasználásáról készített számadás Gomba Község Képviselő-testülete részére történő benyújtásával.

4.      A Támogató az Áht 13. § (2) bekezdésében foglaltak alapján ellenőrzi a felhasználást és a számadást.

5.      Támogatott a Megállapodás V. rész 4. pontjában foglaltak alapján készített beszámolási kötelezettségét az Áht. előírásainak megfelelő számadási kötelezettségével teljesíti.

6.      A támogatásról készült számadást számlával, vagy felhasználást igazoló pénzügyi bizonylattal kell alátámasztani. A számlára vagy felhasználást igazoló pénzügyi bizonylatra rá kell vezetni a „A kifizetés Gomba Község Önkormányzatának támogatásából történt” szöveget. A számlának vagy bizonylatnak hitelesített másolatnak kell lenni. A másolatra rá kell vezetni „a másolat az eredetivel mindenben egyező” szöveget. A hitelesítést a Támogatottnak aláírásával látja el. A számadás során Támogatott nevére és címére kiállított számla vagy felhasználást igazoló pénzügyi bizonylat fogadható be.

7.      Támogatott tudomásul veszi, hogy számadása az önkormányzat hivatalos honlapján (www.gomba.hu) az érdeklődők számára megismerhető lesz.

8.      A 3. pontban megállapított határidő túllépésére csak különösen méltányolandó esetben, Támogatott kérelmére, a Támogató írásbeli engedélyével (a támogatási szerződés módosításával) van lehetőség legfeljebb a tárgyévet követő év március 15-ig.

9.      Támogatottat jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén visszafizetési kötelezettség terheli.

10.  A Támogatott tudomásul veszi, amennyiben számadási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a támogatás jogszabálysértően, illetve azt nem rendeltetésszerűen használja fel, a támogatást köteles a Támogató felszólítását követő 8 napon belül a Támogató Dél-Pest megyei Takarékszövetkezetnél vezetett 65800069-10610019 számú költségvetési elszámolási számlájára visszautalni. Ezzel egyidejűleg - az átutalás és a visszautalás közötti időszakra - a Támogatott köteles a mindenkori jegybanki alapkamat mértékének megfelelő összegű kamatot fizetni.

11.  A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései, valamint az államháztartás működéséről szóló jogszabályok az irányadók.

12.  A jelen szerződés egymással megegyező, 4 (2 pld. Támogató, 2 pld. Támogatott) eredeti példányban készült. A szerződő felek a jelen szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják és a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá.

 

Gomba, … év ……… hó …. nap

 

………………………………..

………………………………..

Támogató

Támogatott

 

A támogatás összege a ………. évi költségvetésben rendelkezésre áll.

 

Gomba, …. év …………. hó ….. nap

                                                                                             gazdálkodási előadó


 

3. számú melléklet

 

Gomba Község Önkormányzata

 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

 

amely létrejött

egyrészt Gomba Község Önkormányzata (2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.) képviseletében eljáró Lehota Vilmos polgármester (a továbbiakban: Támogató),

másrészt a ……………….. (székhely: ……………..) képviseletében eljáró ……. (a továbbiakban: Támogatott)

között a mai napon, az alábbi feltételekkel:

1.      Támogató a képviselői alapról szóló 22/2007. (XII.11.) sz. önkormányzati rendelete szerint, az önkormányzat …... évi költségvetéséről szóló ………. számú önkormányzati rendelettel biztosított képviselői alap terhére - ………… települési önkormányzati képviselő rendelkezése alapján -Támogatott részére ………,-Ft, (azaz ……….. forint) összegű működési célú támogatást (továbbiakban: működési célú támogatás) biztosít.

2.      Támogató a támogatás összegét a támogatási szerződés mindkét szerződő fél aláírását követő 3 munkanapon belül átutalja a Támogatott által megjelölt számlaszámra. Támogatott a számlaszámáról az aláírást követő munkanapon írásban tájékoztatja Támogatót

3.      A támogatási szerződés …... évre érvényes.

4.      Támogató az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht) 13/A. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján Támogatott számára számadási kötelezettséget ír elő a kapott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról, melynek Támogatott legkésőbb ….. január 31-ig írásban köteles eleget tenni az 1. pontban rögzített működési célú támogatás felhasználásáról készített számadás Gomba Község Képviselő-testülete részére történő benyújtásával.

5.      A felhasználást igazoló pénzügyi bizonylatra rá kell vezetni a „A kifizetés Gomba Község Önkormányzatának támogatásából történt” szöveget. A számlának vagy bizonylatnak hitelesített másolatnak kell lenni. A másolatra rá kell vezetni „a másolat az eredetivel mindenben egyező” szöveget. A hitelesítést a Támogatott aláírásával látja el. A számadás során Támogatott nevére és címére kiállított számla vagy felhasználást igazoló pénzügyi bizonylat fogadható be.

6.      A Támogató az Áht 13. § (2) bekezdésében foglaltak alapján ellenőrzi a felhasználást és a számadást.

7.      Támogatott tudomásul veszi, hogy számadása az önkormányzat hivatalos honlapján (www.gomba.hu) az érdeklődők számára megismerhető lesz.

8.      A 4. pontban megállapított határidő túllépésére csak különösen méltányolandó esetben, Támogatott kérelmére, a Támogató írásbeli engedélyével (a támogatási szerződés módosításával) van lehetőség legfeljebb a tárgyévet követő év március 15-ig.

9.      Támogatottat jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén visszafizetési kötelezettség terheli.

10.  A Támogatott tudomásul veszi, amennyiben számadási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a támogatás jogszabálysértően, illetve azt nem rendeltetésszerűen használja fel, a támogatást köteles a Támogató felszólítását követő 8 napon belül a Támogató Dél-Pest megyei Takarékszövetkezetnél vezetett 65800069-10610019 számú költségvetési elszámolási számlájára visszautalni. Ezzel egyidejűleg - az átutalás és a visszautalás közötti időszakra - a Támogatott köteles a mindenkori jegybanki alapkamat mértékének megfelelő összegű kamatot fizetni.

11.  A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései, valamint az államháztartás működéséről szóló jogszabályok az irányadók.

12.  A jelen szerződés egymással megegyező, 4 (2 pld. Támogató, 2 pld. Támogatott) eredeti példányban készült. A szerződő felek a jelen szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják és a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá.

 

Gomba, ….. év ………. hó ….. nap

 

………………………………..

………………………………..

Támogató

Támogatott

 

A támogatás összege a ……. évi költségvetésben rendelkezésre áll.

 

Gomba, …… év …………. hó … nap

                                                                                                   

                                                                                             gazdálkodási előadó


 

 

4. számú melléklet

 

Tervezet a támogatások nyilvántartására

1.     sorszám

2.     iktatószám

3.     támogatott neve

4.     székhelye

5.     képviselőjének neve

6.     elérhetősége /telefon, e-mail/

7.     a kapcsolattartásért felelős személy neve

8.     elérhetősége/telefon, e-mail/

9.     adószáma

10. számlaszáma

11. tevékenysége /kódok: szociális:1, kulturális:2, oktatási:3 egészségügyi:4, környezetvédelmi:5, ifjúsági:6, kisebbségi:7, sport.8, hitélet:9, érdekkép-viselet:10, tudományos:11, egyéb:12/

12. kérelem célja /kódok: működési célra:1, felhalmozási célra:2/

13. összköltség

14. önerő

15. kért támogatás összege

16. döntés /kódok: közgyűlés:1, bizottság:2, részönkormányzat:3, tisztségviselő:4, egyéb.5./

17. döntéshozó neve, a döntés száma

18. támogatás összege

19. támogatási szerződés megkötésének időpontja

20.   módosítási kérelem benyújtásának időpontja

21. módosítás tárgya /kódok: támogatás célja:1, teljesítés időpontja:2, elszámolás időpontja:3/

22. módosító határozat döntéshozója, a döntés száma

23. támogatás összege utalásának időpontja

24. szakmai ellenőrzés /kódok: elfogadva:1, elutasítva:2, részben elutasítva:3/

25. pénzügyi elszámolás beérkezésének időpontja

26. pénzügyi elszámolás /kódok: elfogadva:1, elutasítva:2, részben elutasítva:3/

27. a támogatott értesítése a támogatási szerződés felbontásáról

28. az értesítés átvételének időpontja

29. azonnali beszedési megbízás benyújtásának időpontja

30. visszafizetés időpontja


 

5. számú melléklet

 

Hitelintézet neve: ............................................................................................................

Címe:…………………………………………………………………………………………...

 

F E L H A T A L M A Z Ó L E V É L

 

A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet 34. § (1) bekezdése alapján felhatalmazom Önöket, hogy

 

Gomba Község Önkormányzata

 

által, a bankszámlánk ellen benyújtott azonnali beszedési megbízást a …………….. számú szerződésben foglaltak szerint a támogatási összeg erejéig teljesítsék.

A benyújtó bankszámla száma: 65800069-11010019

Felhatalmazó:

Elnevezése: .....................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Számla száma: ………………………………………………………………………………..

 

 

Kelt: ……….

 

 

Felhatalmazó bejelentett banki aláírása

 

 

Záradék:

A felhatalmazást nyilvántartásba vettük:

……………….., ….. év …………… hó …… nap

 

 

 

a hitelintézet cégszerű aláírása és bélyegzője