Vissza

 

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. november 22-én megtartott

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

 

     231/2012. (XI. 22.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a kegyeleti közszolgáltatás ellátására vonatkozó szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Mészáros Terézia egyéni vállalkozóval a 2008. október 1. napján megkötött kegyeleti közszolgáltatási szerződést 2013. február 28. napjával közös megegyezéssel megszüntesse, és a vonatkozó okiratot aláírásával ellássa.

 

Határidő:        azonnali

            Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                 polgármester                                       jegyző