Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. november 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. november 19-én megtartott ülésén 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

     232/2009. /XI.19./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójára vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozza:

 

1.    Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójára tett javaslatot elfogta, s a 2010. évi költségvetés készítés kiindulási alapjának tekinti.

2.    A képviselő-testület a 2010. évi költségvetésben a kötelező feladatokhoz szükséges fedezet biztosítását tekinti elsődlegesnek.

3.    A Képviselő-testület elsődleges célként jelöli meg

a)      az önkormányzat működőképességének megőrzését, a szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítását,

b)      a költségvetési egyensúly megtartását,

c)      a 2010. évi beruházási terv végrehajtását,

4.    A képviselő-testület a működőképesség megőrzése, a költségvetési egyensúly megtartása érdekében szükségesnek tartja, hogy:

a)      az intézményi működési bevételek tervezése a hatályos bérleti-, és térítési díjakon alapuljon,

b)      az építmény-, telek- és idegenforgalmi adó előirányzat egyezzen meg a 2009. évi bevallások alapján számítható adó összegével,

c)      az iparűzési adóból számítható bevétel a 2009. évi adóelőírás 80 %-án tervezhető,

d)     a gépjárműadó előirányzata a bázisadathoz képest 10 %-os növekedést tartalmazhat,

e)      a költségvetési támogatások előirányzata a Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján, illetve az elfogadott 2010. évi költségvetési törvény fajlagos összegei alapján, a megigényelt mutatószámok figyelembevételével tervezhető,

f)       az ingatlanértékesítésből származó bevétel tervezését mértéktartás kell, hogy jellemezze, a bevételi előirányzathoz a kapcsolódó kiadási előirányzatok tervezésével szinkronban,

g)      a felhalmozási és tőke jellegű bevételeknél - a 2009. évi költségvetés előirányzatainak módosítását is figyelembe véve - 95 millió forint tervezhető, mellyel párhuzamosan a 2010-re áthúzódó 11,4 millió forint hiteltörlesztés fedezetének tervezése szükséges,

h)      támogatás értékű bevételt a közfoglalkoztatáshoz, érvényes szerződésekhez társulva, illetve a megítélt pályázati támogatások alapján tartalmazzon a 2010. évi költségvetés tervezete,

i)        a 2008. október 1-én Mészáros Terézia vállalkozóval kötött kegyeleti közszolgálati szerződés 30./ pontjában rögzített – és vállalkozó által 2010. évre fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás összege – 5 %-os mértékű, 100.- Ft-ra kerekített emeléssel – a szerződés újabb módosításával 37.600.- forintban kerüljön meghatározásra

j)        képezzen bevételi előirányzatot a fejlesztési feladatok végrehajtása érdekében a 2009. évi közbeszerzési eljárás során biztosított 200 millió forint,

k)      a felhalmozási célú hitelfelvétel mellett működési hitel igénybevétele nem tervezhető,

l)        a személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékok tervezése során az itt rögzített elvek érvényesüljenek:

-   A közalkalmazottak és köztisztviselők esetében 2010. évben az illetményalap, illetve a közalkalmazotti illetménytábla, valamint az illetménypótlék-alap a jogszabályok szerint változatlan marad.

-   A kötelező legkisebb munkabér emelkedésének mértékét - a jogszabály adta lehetőségek keretein belül - kövesse az önkormányzattal jogviszonyban álló köztisztviselők, közalkalmazottak illetménye és munkavállalók  munkabére is.

-   A választható béren kívüli juttatások rendszerét - az új törvényi szabályozással összhangban - úgy kell kidolgozni, hogy az önkormányzattal és annak költségvetési szerveivel jogviszonyban álló köztisztviselők, közalkalmazottak és munkavállalók juttatásai a 2009. évhez viszonyítva ne csökkenjenek.

-   A választható béren kívüli juttatások előirányzata ezek adó és járulék vonzatát is tartalmazza.

-   A 2009. január 1-i 3022 fővel meghatározott lakosságszám alapján kerüljön tervezésre a jegyzői illetmény a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény előírásai szerint, a polgármesteri illetmény és költségátalány a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Pttv.)  3. § (2) bekezdése szerint - a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján - 12-es szorzó figyelembe vételével, havi bruttó 463.800,- Ft-tal, míg a hozzá kapcsolódó költségátalány a Pttv. 18. § (2) bekezdésében foglaltak szerint 30 %-os mértékben, havi bruttó 139.140,- Ft összeggel,

m)    hiánytalanul lezárásra kerüljenek a Fundamenta-Lakáskassza Zrt-nél kötött előtakarékossági szerződések,

5.    A Képviselő-testület a 2010. évi engedélyezett létszámkeret tervezéséhez felhatalmazást ad a Polgármesteri Hivatalnál egy fő fizikai csoportvezetői és egy fő ügykezelői létszámigény figyelembe vételére.

6.         A társadalom- és szociálpolitikai juttatások tekintetében a kiadási előirányzatok tervezése empirikus adatokon alapulva 20 %-os növelt összeggel, míg a 65 év feletti korosztály év végi juttatásának tervezése 1500.- Ft/fő összeggel történjen.

7.    A képviselő-testület a 2010. évi beruházási tervben jóváhagyott fejlesztések megvalósításához a költségvetésben a szükséges külső forrást a jóváhagyott 200 millió forintos beruházási hitelből biztosítja.

8.    A fejlesztési hitelhez kapcsolódó költségek tervezése során a képviselő-testület I. negyedévi hitelfelvétellel és a II. negyedévtől tervezhető kamatkiadással számol.

9.    A képviselő-testület a 2010 évi beruházási terv végrehajtása érdekében feladatként határozza meg a Rendezvényház szükséges terveinek elkészíttetését a közbeszerzési eljárás lebonyolítását

10.     A felújítási, karbantartási igények felmérését szükséges elvégezni, a különböző munkákra prioritási sorrendet felállítani.

11.     A telekértékesítést megelőzően a Bercsényi utcai és a Liliom-Gombai utca között kialakításra kerülő telkek közművesítéséhez szükséges kiadási előirányzat tervezői költségbecslés alapján kerüljön tervezésre.

12.     A tartalékok tervezése során általános tartalékot a kiadási előirányzatok közel 2 %-os értékének figyelembe vételével, céltartalékot a beruházási hitel összegén túl a fejlesztések megvalósításához szükséges mértékben kell biztosítani.

13.     A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozat 1-12. pontjai alapján az önkormányzat 2010. évi költségvetésének összeállításáról, a költségvetési rendelet tervezetének elkészítéséről gondoskodjon.

 

 

Határidő:             2010. február 15. illetve folyamatos

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                                            

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző