Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. december 9-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. december 9-én megtartott nyilvános ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

232/2010. /XII.09./ számú határozat

 

Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről szóló beszámolót és az alábbi határozatot hozta:

                                                   

1./   A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2010. évről szóló beszámolóját elfogadja.

 

2./   A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek a 2010-ben végzett munkájukért, és felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat tolmácsolja az apparátus dolgozói felé.

 

Határidő:             2010. december 15.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző