Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. november 22-én megtartott

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

 

     232/2012. (XI. 22.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a kegyeleti közszolgáltatás ellátásához szükséges pályázati eljárás megindítására vonatkozó határozati javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a köztemető kegyeleti közszolgáltatás keretében történő üzemeltetése érdekében a kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötésére pályázati eljárás lefolytatását rendeli el, és a határozati javaslat 1. sz. mellékleteként szövegezett pályázati felhívás közzétételét jóváhagyja.

 

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati felhívásnak az önkormányzat hirdetőtábláján és hivatalos honlapján történő közzétételéről.

 

Határidő:        azonnali

            Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                 polgármester                                       jegyző