Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. október 21-én megtartott  alakuló ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 232/2014. (X. 21.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelettervezethez érkezett módosító indítványt és az alábbi döntést hozta

 

1.        A Képviselő-testület a rendelettervezetben a 3. melléklet első francia bekezdésének „gazdaságszabályozási (adózási és támogatási) rendszer kialakításának és működtetésének támogatása” szövegezésével egyetért.

 

2.        A Képviselő-testület a rendelettervezet 4. mellékletének törlése mellett a beterjesztett normaszöveg 41. §-ának átalakításával egyetért az alábbiak szerint:

 „41.§(1)A Pénzügyi Bizottság végzi a vagyonnyilatkozatok vizsgálatát, gondoskodik azok nyilvántartásáról, kezeléséről és őrzéséről.

(2)   A Képviselő-testület a Pénzügyi Bizottság előterjesztése alapján dönt a polgármester jutalmazásáról.

(3)   Ingatlan vásárlására és az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok értékesítésére vonatkozó előterjesztés a Pénzügyi Bizottság állásfoglalásával nyújtható be.

(4)A Pénzügyi Bizottság önálló munkatervet készít a képviselő-testület munkatervének elfogadását követő 30 napon belül.

(5)   A Pénzügyi Bizottság végzi mindazon feladatokat, amelyeket jogszabály hatáskörébe utal.

(6) A Pénzügyi Bizottság munkájába külső szakértőt vonhat be. Szakértői költség felmerülésekor a szakértő bevonásához a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester és a Pénzügyi Bizottság elnökének egyetértése szükséges.

(7) A bizottsági ülések időpontjáról és a tárgyalandó napirendről a polgármestert, az alpolgármestert és a jegyzőt értesíteni kell.”

 Határidő: azonnali

        Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző