Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. október 21-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

232/2015. (X. 21.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a fodrászüzlettel szomszédos ingatlan vételi ajánlatával kapcsolatos javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fodrászüzlettel szomszédos, 729 hrsz-ú ingatlan tulajdonosait a korábbi ajánlat alapján – figyelembe véve a területcsökkenés mértékét – az önkormányzat vásárlási szándékával megkeresse. 

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az egyeztetésről a 2016 évi költségvetés előkészítését megelőzően nyújtson tájékoztatást.

 

Határidő: értelemszerűen

            Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző