Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. november 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. november 19-én megtartott ülésén 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

     233/2009. /XI.19./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Páczi László gombai lakos kérelmének elbírálására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.               A Képviselő-testület - elfogadva kérelmező indokait - a Páczi László gombai lakos által 2003. augusztus 12-én befizetett 218.736.- Ft visszafizetéséről határozott.

1.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban meghatározott összeg átutalásáról - a kérelmező által megjelölt számlaszámra - 2009. december 4-ig gondoskodjon.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                            

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző