Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. november 22-én megtartott

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

 

     233/2012. (XI. 22.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat által megállapított bérleti díjak felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

 

1.      A képviselő-testület – az érvényes bérleti szerződés tárgyát képező - ingatlanvagyon tekintetében – 4 %-os mértékű, 100.- Ft-ra kerekített emeléssel - az alábbi bérleti díjakat határozza meg 2013. január 1-i hatállyal:

 

Az ingatlan helyrajzi száma (részterület bérbeadása esetén a hasznosítás jellege)

2013. január 1-től a havi bérleti díj összege

(mely ÁFA-t nem tartalmaz)

7. (Pizzéria)

41.600,- Ft

8/4. (magánrendelés céljából)

8.300,- Ft

620/2 (Pékség)

17.900,- Ft

1050  (Zöldségbolt)

17.100,- Ft

1051/4 (Fodrászat)

20.700,- Ft

 

2.      A Képviselő-testület a Tápióvölgye Vadásztársaság részére az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok bérleti díját – 4 %-os mértékű, 100.- Ft-ra kerekített emeléssel - 2013. évre vonatkozóan 35.700,- Ft összegben határozza meg, mely összeget a Tápióvölgye Vadásztársaság 2 egyenlő részletben köteles megfizetni. Az I. félév időarányos bérleti díját 2013. március 31-ig, a II. félévi díjat 2013. szeptember 30-ig.

 

3.      A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére vonatkozó bérleti díjak mértékét a Faluház tekintetében 2013. január 1-től az alábbiak szerint határozza meg:

a)  24 órás igénybevétellel 17.200.- Ft-ban,

b) napközbeni igénybevétel esetén 7 órától 22 óráig terjedő időtartamon belül óránként 1.300.- Ft-ban, de minimum 2.600.- Ft-ban határozza meg.

 

4.      A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a határozat 1-3. pontjaiban megállapított bérleti díjak 2014. évre vonatkozó összegének megállapítására a Képviselő-testület 2013. novemberi ülésén tegyen javaslatot.

 

5.      A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatlan időre szóló bérleti szerződések módosítását a határozat 1. pontjában foglaltak szerint kezdeményezze, s a szerződésmódosítást az önkormányzat képviseletében eljárva írja alá.

 

Határidő: 2012. december 15.

Felelős:     Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző