Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. október 21-én megtartott  alakuló ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 233/2014. (X. 21.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta az alpolgármester választás titkos szavazásának lebonyolítására ad-hoc bizottság létrehozására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta:

 

1.      A Képviselő-testület az alpolgármester választás titkos szavazásának lebonyolítására ad-hoc bizottságot hoz létre, mely bizottság megbízatása a szavazás lebonyolításával megszűnik.

 

2.      A Képviselő-testület az ad-hoc bizottság elnökének Lehoczki Zoltán képviselőt, tagjainak Kósa Attila és Szabó Gyula képviselőket választotta meg.

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

  

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző