Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. október 21-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

233/2015. (X. 21.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Monori Kistérségi Társuláshoz kapcsolódó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      Gomba Község Önkormányzata felhatalmazza a polgármestert, hogy a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítását a családsegítő és gyermekjóléti feladatellátás társulási keretek között történő ellátása, valamint Gyömrő Város Önkormányzatának az intézményfenntartó közösséghez történő csatlakozása érdekében az önkormányzat nevében aláírja.

 

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a Társulást tájékoztassa.

 

 

 

Határidő: 2015. november 4.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző