Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. november 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. november 19-én megtartott ülésén 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

     234/2009. /XI.19./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a benyújtott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.       A Képviselő-testület            

-       Dienes Szilvia Gomba, Fáy András u. 8.

-       Rádi Zoltán Gomba, Gombai út 35.,

-       Lenkovics Szabina, Gomba, Szegfű út 1., és

-       Kavalecz András, Gomba, Dankó István út 8.

szám alatti lakosok részére az önkormányzat által biztosított ösztöndíj összegét havi 3000,- forintban határozza meg.

2.      A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a támogatott pályázók bírálati lapjait a Pest Megyei Önkormányzat részére 2009. december 1-ig továbbítsa.

3.      A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy 2009. december 4-ig a pályázókat értesítse és gondoskodjon a támogatások összesített adatainak nyilvánosságra hozataláról.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                                            

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző