Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. december 9-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. december 9-én megtartott nyilvános ülésén 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

234/2010. /XII.09./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2011. évi rendezvények pályázati felhívásaira vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1./  A Képviselő-testület a 2011. évi községi rendezvények szervezésére vonatkozó pályázati felhívások tervezetét a határozat 1., 2. és 3. sz. mellékleteiben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

2./  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati felhívások közzétételéről az önkormányzat honlapján és a Csiperkében gondoskodjon.

 

Határidő:   2010. december 15.

Felelős:      polgármester

                  jegyző

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző

 

 

 

 

 

1. sz. melléklet a

234/2010. (XII.09.) sz. határozathoz

 

Pályázati felhívás

 

Gomba Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) nyílt pályázatot hirdet 2011. május 1. és 2011. június 30. között megvalósítandó

Gombai falunap

támogatására.

 

A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás.

A finanszírozás módja: 40% előfinanszírozás a támogatási szerződés aláírását követő 60 napon belül. Az elnyert összeg 60%-a a pénzügyi elszámolás és a szakmai beszámoló elfogadását követően kerül átutalásra.

 

A pályázat célja: a település kulturális, művészeti és közösségi életének bemutatása mellett egy mindenki számára elérhető, kulturális és közösségi élményt nyújtó nap megszervezése, valamint lebonyolítása. A pályázat elsődlegesen az értékeket létrehozó és bemutató művészeti eseményeket, programokat támogatja.

 

A pályázók köre: jogi személyek (pl.: jogi személyiségű gazdasági társaságok, alapítványok, egyesületek), jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, illetve azok együttműködése (közös pályázat).

 

Pályázati feltételek:

·         A pályázó szervezet már legalább egy összehasonlításra alkalmas méretű, illetve látogatottságú rendezvényt lebonyolított, amelyet pályázatában bemutat.

·         A pályázó szervezetnek legalább 10 alkalmazottja/szerződött partnere, vagy tagja/aktivistája van, akikkel a rendezvény előkészítését és lebonyolítását biztosítja.

·         A pályázó szervezet a rendezvényről tételes és részletes költségvetést készít, amely tartalmazza valamennyi költségvetési sor részletes leírását és indoklását (x. sz. melléklet),

 

Az Önkormányzat a bírálat során az alábbi szempontokat veszi figyelembe:

·         huzamosabb ideje kiemelkedő munkát végeznek, és ezzel értéket hoznak létre,

·         egyidejűleg több művészeti ágnak nyitnak teret,

·         új közönségréteget szólítanak meg (különös tekintettel a fiatal korosztályokra),

·         költségvetésükben a művészi alkotások, előadások közvetlen költségei az elsődlegesek, szemben a járulékos költségekkel (pl. technika, vendéglátás, szervezők díjazása),

·         hatékony, és egyben költségtakarékos marketing megoldásokat alkalmaznak,

·         kialakult, minőséget tükröző egyéni arculatuk van.

 

Az Önkormányzat a bírálat során tartalmi szempontból különösen az alábbiakat értékeli:

·         művészi, kulturális közösségi minőség ötvözése,

·         a rendezvény újszerű, innovatív megközelítése,

·         az aktív települési sportélet elindítását célzó rendezvény-elemek,

·         önrészként értékelhető anyagi, illetve humán erőforrások,

·         széles rétegek elérése, korosztályok, társadalmi rétegek, hátrányos helyzetűek megszólítása,

·         az esemény céljának, koncepciójának, programjainak rövid, világos és meggyőző megfogalmazása, mely sajtóanyagként is használható.

 

Jelen pályázaton való részvétel nem zárja ki, hogy a pályázó az Önkormányzat más pályázatain is részt vegyen.

 

A konkrét támogatási összegre vonatkozó döntést az Önkormányzat hozza meg, amelynek során az alábbi szempontokat veszi figyelembe:

1.    A program bemutatása

2.    Kulturális és közösségi jelentősége

3.    Szervezési és népszerűsítési szempontok

4.    Gazdálkodás

 

Az igényelhető támogatás maximális összege: 400.000,- Ft.

Kötelező önrészt az Önkormányzat nem ír elő.

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

·         tiszteletdíj, honorárium, megbízási díj (művészek, együttesek, közreműködők),

·         műsorvásárlás (produkciók),

·         szervezők díjazása,

·         szerzői jogdíj,

·         utazási költség,

·         szállásköltség,

·         szállítási költség,

·         biztosítási költség (őrzés-védelem kivételével),

·         bérleti díj (sátor, pavilon),

·         kölcsönzési díj,

·         technikai költség (hang-, fény-, vetítéstechnikai szolgáltatás)

·         színpad építési és bontási költsége (Az Önkormányzat egy darab, akár részleteiben is felállítható 9x6 méter méretű szabadtéri színpadot díjmentesen biztosít.),

·         installációs költség,

·         díszlet, jelmez, kellék,

·         nyomdaköltség,

·         reklám- és propagandaköltség.

 

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell. Ennek megítéléséről az Önkormányzat dönt.

 

Az Önkormányzat az üzemeltetési és fenntartási kiadásokat (rezsiköltséget) nem támogatja, de közösségi színterein és szabadidőparkjában (Kenyeres-kert) az elektromos és gáz energiát, valamint a vezetékes ivóvizet a rendezvényhez szükséges mértékben díjmentesen biztosítja.

 

A támogatott pályázatok szakmai beszámolójának tartalmaznia kell a pályázati téma megvalósulásának körülményeit, a megvalósult program részletes leírását, eredményességét.

 

Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet!

A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatási összeg 0,5%-át + 25% áfát, de minimum 1.000 Ft + 25% áfát, azaz 1.250 Ft-ot tartozik befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 6580069-10610019-00000000 számú pénzforgalmi jelzőszámára. A pályázathoz csatolni kell a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány, banki átutalási vagy befizetési bizonylat másolatát. Az átutalás, illetve banki vagy postai befizetés közlemény rovatában kérjük feltüntetni a „Falunap” jeligét. A nevezési díj befizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után! A nevezési díj a támogatásban nem részesülő pályázók részére sem kerül visszafizetésre.

 

Elbírálásra csak az a pályázat kerül, amely tartalmi és formai szempontból kifogástalan.

A pályázatokat a döntéshozók számára digitalizáljuk, ezért kérjük, hogy a feldolgozás, iratkezelés könnyebbsége érdekében a pályázati anyag összeállításánál mellőzzék a nagy mennyiségű reklámanyagot, bármilyen tűzést, kötést, spirálozást, valamint a ragasztást!

 

Pályázati adatlapot letölteni az Önkormányzat hivatalos honlapjáról lehet!

Pályázati adatlap a www.Gomba.hu portál főmenüjének „Községháza” menüpontja választását követően a „Hirdetmények” menüpont választása után található meg.

 

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és az Önkormányzat rövid határidő megszabásával biztosítja.

 

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 133. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

–   a költségvetésből nyújtott támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes ismertetését, azok tervezett szakmai hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt céllal, valamint az ehhez kapcsolódó részletes költségtervet.

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 132. § (2) bekezdés o) pontja alapján felhívjuk a pályázók figyelmét az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatásra irányuló kötelezettségükre.

 

Benyújtási határidő: A pályázatok 1 példányban 2011. január 12-ig beérkezően nyújthatók be kizárólag postai úton  az Önkormányzat címére. (2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 2.) A borítékon fel kell tüntetni a „Falunap” jeligét.

A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

 

Eredményhirdetés: Az Önkormányzat a pályázat nyertesét a hiánypótlási határidők és az elbírálás után, leghamarabb 2011. február 11-én hirdeti ki.

Az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a tartalmi és formai szempontból kifogástalan pályázatok ellenére sem hirdet pályázati nyertest. Ebben az esetben a nevezési díjat minden tartalmi és formai szempontból kifogástalan pályázatot benyújtó szervezet részére visszautalja. Az Önkormányzat eredményhirdetés nélkül a legjobb pályaműveket benyújtókkal egyeztetve közösen is megvalósíthatja a pályázat célját.

 

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában személyesen ügyfélfogadási időben vagy telefonon a (+36 29) 633-061 számon kaphatnak.

 

 


 

2. sz. melléklet a

234/2010. (XII.09.) sz. határozathoz

 

Pályázati felhívás

 

Gomba Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) nyílt pályázatot hirdet 2011. szeptember 10. és 2011. október 8. között megvalósítandó

Szüreti mulatságok

támogatására.

 

A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás.

A finanszírozás módja: 40% előfinanszírozás a támogatási szerződés aláírását követő 60 napon belül. Az elnyert összeg 60%-a a pénzügyi elszámolás és a szakmai beszámoló elfogadását követően kerül átutalásra.

 

A pályázat célja: az évszázados hagyományra visszatekintő gombai szüreti mulatságok megrendezése és továbbélésének biztosítása.

 

A pályázók köre: jogi személyek (pl.: jogi személyiségű gazdasági társaságok, alapítványok, egyesületek), jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, illetve azok együttműködése (közös pályázat).

 

Pályázati feltételek:

·         A pályázó szervezet már legalább egy összehasonlításra alkalmas méretű, illetve látogatottságú rendezvényt lebonyolított, amelyet pályázatában bemutat.

·         A pályázó szervezetnek legalább 10 alkalmazottja/szerződött partnere, vagy tagja/aktivistája van, akikkel a rendezvény előkészítését és lebonyolítását biztosítja.

·         A pályázó szervezet a rendezvényről tételes és részletes költségvetést készít, amely tartalmazza valamennyi költségvetési sor részletes leírását és indoklását (x. sz. melléklet),

 

Az Önkormányzat a bírálat során az alábbi szempontokat veszi figyelembe:

·         huzamosabb ideje kiemelkedő munkát végeznek, és ezzel értéket hoznak létre,

·         egyidejűleg több művészeti ágnak nyitnak teret,

·         új közönségréteget szólítanak meg (különös tekintettel a fiatal korosztályokra),

·         költségvetésükben a művészi alkotások, előadások közvetlen költségei az elsődlegesek, szemben a járulékos költségekkel (pl. technika, vendéglátás, szervezők díjazása),

·         hatékony, és egyben költségtakarékos marketing megoldásokat alkalmaznak,

·         kialakult, minőséget tükröző egyéni arculatuk van.

 

Az Önkormányzat a bírálat során tartalmi szempontból különösen az alábbiakat értékeli:

·         művészi, kulturális minőség ötvözése,

·         a rendezvény hagyománytisztelő felépítése,

·         önrészként értékelhető anyagi, illetve humán erőforrások,

·         széles rétegek elérése, korosztályok, társadalmi rétegek, hátrányos helyzetűek megszólítása,

·         az esemény céljának, koncepciójának, programjainak rövid, világos és meggyőző megfogalmazása, mely sajtóanyagként is használható.

 

Jelen pályázaton való részvétel nem zárja ki, hogy a pályázó az Önkormányzat más pályázatain is részt vegyen.

 

A konkrét támogatási összegre vonatkozó döntést az Önkormányzat hozza meg, amelynek során az alábbi szempontokat veszi figyelembe:

5.    A program bemutatása

6.    Kulturális és közösségi jelentősége

7.    Szervezési és népszerűsítési szempontok

8.    Gazdálkodás

 

Az igényelhető támogatás maximális összege: 300.000,- Ft.

Kötelező önrészt az Önkormányzat nem ír elő.

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

·         tiszteletdíj, honorárium, megbízási díj (művészek, együttesek, közreműködők),

·         műsorvásárlás (produkciók),

·         szervezők díjazása,

·         szerzői jogdíj,

·         utazási költség,

·         szállásköltség,

·         szállítási költség,

·         biztosítási költség (őrzés-védelem kivételével),

·         bérleti díj (sátor, pavilon),

·         kölcsönzési díj,

·         technikai költség (hang-, fény-, vetítéstechnikai szolgáltatás)

·         színpad építési és bontási költsége (Az Önkormányzat egy darab, akár részleteiben is felállítható 9x6 méter méretű szabadtéri színpadot díjmentesen biztosít.),

·         installációs költség,

·         díszlet, jelmez, kellék,

·         nyomdaköltség,

·         reklám- és propagandaköltség.

 

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell. Ennek megítéléséről az Önkormányzat dönt.

 

Az Önkormányzat az üzemeltetési és fenntartási kiadásokat (rezsiköltséget) nem támogatja, de közösségi színterein és szabadidőparkjában (Kenyeres-kert) az elektromos és gáz energiát, valamint a vezetékes ivóvizet a rendezvényhez szükséges mértékben díjmentesen biztosítja.

 

A támogatott pályázatok szakmai beszámolójának tartalmaznia kell a pályázati téma megvalósulásának körülményeit, a megvalósult program részletes leírását, eredményességét.

 

Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet!

A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatási összeg 0,5%-át + 25% áfát, de minimum 1.000 Ft + 25% áfát, azaz 1.250 Ft-ot tartozik befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 6580069-10610019-00000000 számú pénzforgalmi jelzőszámára. A pályázathoz csatolni kell a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány, banki átutalási vagy befizetési bizonylat másolatát. Az átutalás, illetve banki vagy postai befizetés közlemény rovatában kérjük feltüntetni a „Szüreti” jeligét. A nevezési díj befizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után! A nevezési díj a támogatásban nem részesülő pályázók részére sem kerül visszafizetésre.

 

Elbírálásra csak az a pályázat kerül, amely tartalmi és formai szempontból kifogástalan.

A pályázatokat a döntéshozók számára digitalizáljuk, ezért kérjük, hogy a feldolgozás, iratkezelés könnyebbsége érdekében a pályázati anyag összeállításánál mellőzzék a nagy mennyiségű reklámanyagot, bármilyen tűzést, kötést, spirálozást, valamint a ragasztást!

 

Pályázati adatlapot letölteni az Önkormányzat hivatalos honlapjáról lehet!

Pályázati adatlap a www.Gomba.hu portál főmenüjének „Községháza” menüpontja választását követően a „Hirdetmények” menüpont választása után található meg.

 

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és az Önkormányzat rövid határidő megszabásával biztosítja.

 

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 133. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

–   a költségvetésből nyújtott támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes ismertetését, azok tervezett szakmai hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt céllal, valamint az ehhez kapcsolódó részletes költségtervet.

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 132. § (2) bekezdés o) pontja alapján felhívjuk a pályázók figyelmét az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatásra irányuló kötelezettségükre.

 

Benyújtási határidő: A pályázatok 1 példányban 2011. január 12-ig beérkezően nyújthatók be kizárólag postai úton  az Önkormányzat címére. (2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 2.) A borítékon fel kell tüntetni a „Szüreti” jeligét.

A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

 

Eredményhirdetés: Az Önkormányzat a pályázat nyertesét a hiánypótlási határidők és az elbírálás után, leghamarabb 2011. február 11-én hirdeti ki.

Az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a tartalmi és formai szempontból kifogástalan pályázatok ellenére sem hirdet pályázati nyertest. Ebben az esetben a nevezési díjat minden tartalmi és formai szempontból kifogástalan pályázatot benyújtó szervezet részére visszautalja. Az Önkormányzat eredményhirdetés nélkül a legjobb pályaműveket benyújtókkal egyeztetve közösen is megvalósíthatja a pályázat célját.

 

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában személyesen ügyfélfogadási időben vagy telefonon a (+36 29) 633-061 számon kaphatnak.

 

 

 

 


 

3. sz. melléklet a

234/2010. (XII.09.) sz. határozathoz

 

Pályázati felhívás

 

Gomba Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) nyílt pályázatot hirdet 2011. május 1. és 2011. november 30. között megvalósítandó

Idegenforgalmi attrakció

támogatására.

 

A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás.

A finanszírozás módja: 40% előfinanszírozás a támogatási szerződés aláírását követő 60 napon belül. Az elnyert összeg 60%-a a pénzügyi elszámolás és a szakmai beszámoló elfogadását követően kerül átutalásra.

 

A pályázat célja: a településre szabott, szabad képzettársítással a település kizárólagos azonosítására is alkalmas idegenforgalmi attrakció létrehozása az ötlettől a megvalósításig. A pályázat elsődlegesen az értékeket létrehozó és bemutató művészeti eseményeket, programokat, turisztikai célpontokat támogatja.

 

A pályázók köre: jogi személyek (pl.: jogi személyiségű gazdasági társaságok, alapítványok, egyesületek), jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, illetve azok együttműködése (közös pályázat).

 

Pályázati feltételek[1]:

·         A pályázó szervezet már legalább egy összehasonlításra alkalmas méretű, illetve látogatottságú attrakciót lebonyolított, amelyet pályázatában bemutat.

·         A pályázó szervezet rendelkezik saját alkalmazottakkal, vagy szerződött partneri kapcsolatokkal, amely lehetőséget nyújt a pályázatában rögzítettek megvalósítására.

·         A pályázó szervezet az attrakcióról tételes és részletes költségvetést készít, amely tartalmazza valamennyi költségvetési sor részletes leírását és indoklását (x. sz. melléklet),

 

Az Önkormányzat a bírálat során az alábbi szempontokat veszi figyelembe:

·         huzamosabb ideje kiemelkedő munkát végeznek, és ezzel értéket hoznak létre,

·         egyidejűleg több művészeti ágnak nyitnak teret,

·         széles közönségréteget szólítanak meg (különös tekintettel a fiatal korosztályokra),

·         költségvetésükben a művészi alkotások, előadások közvetlen költségei az elsődlegesek, szemben a járulékos költségekkel (pl. technika, vendéglátás, szervezők díjazása),

·         hatékony, és egyben költségtakarékos marketing megoldásokat alkalmaznak,

·         kialakult, minőséget tükröző egyéni arculatuk van.

 

Az Önkormányzat a bírálat során tartalmi szempontból különösen az alábbiakat értékeli:

·         művészi, kulturális közösségi és tudományos minőség ötvözése,

·         a település adottságaira épülő innovatív megközelítés,

·         önrészként értékelhető anyagi, illetve humán erőforrások,

·         széles rétegek elérése, korosztályok, társadalmi rétegek, hátrányos helyzetűek megszólítása,

·         az esemény céljának, koncepciójának, programjainak rövid, világos és meggyőző megfogalmazása, mely sajtóanyagként is használható.

 

Jelen pályázaton való részvétel nem zárja ki, hogy a pályázó az Önkormányzat más pályázatain is részt vegyen.

 

A konkrét támogatási összegre vonatkozó döntést az Önkormányzat hozza meg, amelynek során az alábbi szempontokat veszi figyelembe:

9.    A program bemutatása

10.  Kulturális és közösségi jelentősége

11.  Szervezési és népszerűsítési szempontok

12.  Gazdálkodás

 

Az igényelhető támogatás maximális összege: 400.000,- Ft.

Kötelező önrészt az Önkormányzat nem ír elő.

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

·         tiszteletdíj, honorárium, megbízási díj (művészek, együttesek, közreműködők),

·         műsorvásárlás (produkciók),

·         szervezők díjazása,

·         szerzői jogdíj,

·         utazási költség,

·         szállásköltség,

·         szállítási költség,

·         biztosítási költség (őrzés-védelem kivételével),

·         bérleti díj (sátor, pavilon),

·         kölcsönzési díj,

·         technikai költség (hang-, fény-, vetítéstechnikai szolgáltatás)

·         színpad építési és bontási költsége (Az Önkormányzat egy darab, akár részleteiben is felállítható 9x6 méter méretű szabadtéri színpadot díjmentesen biztosít.),

·         installációs költség,

·         díszlet, jelmez, kellék,

·         nyomdaköltség,

·         reklám- és propagandaköltség.

 

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell. Ennek megítéléséről az Önkormányzat dönt.

 

Az Önkormányzat az üzemeltetési és fenntartási kiadásokat (rezsiköltséget) nem támogatja, de közösségi színterein és szabadidőparkjában (Kenyeres-kert) az elektromos és gáz energiát, valamint a vezetékes ivóvizet a rendezvényhez szükséges mértékben díjmentesen biztosítja.

 

A támogatott pályázatok szakmai beszámolójának tartalmaznia kell a pályázati téma megvalósulásának körülményeit, a megvalósult program részletes leírását, eredményességét.

 

Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet!

A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatási összeg 0,5%-át + 25% áfát, de minimum 1.000 Ft + 25% áfát, azaz 1.250 Ft-ot tartozik befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 6580069-10610019-00000000 számú pénzforgalmi jelzőszámára. A pályázathoz csatolni kell a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány, banki átutalási vagy befizetési bizonylat másolatát. Az átutalás, illetve banki vagy postai befizetés közlemény rovatában kérjük feltüntetni a „Gombai attrakció” jeligét. A nevezési díj befizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után! A nevezési díj a támogatásban nem részesülő pályázók részére sem kerül visszafizetésre.

 

Elbírálásra csak az a pályázat kerül, amely tartalmi és formai szempontból kifogástalan.

A pályázatokat a döntéshozók számára digitalizáljuk, ezért kérjük, hogy a feldolgozás, iratkezelés könnyebbsége érdekében a pályázati anyag összeállításánál mellőzzék a nagy mennyiségű reklámanyagot, bármilyen tűzést, kötést, spirálozást, valamint a ragasztást!

 

Pályázati adatlapot letölteni az Önkormányzat hivatalos honlapjáról lehet!

Pályázati adatlap a www.Gomba.hu portál főmenüjének „Községháza” menüpontja választását követően a „Hirdetmények” menüpont választása után található meg.

 

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és az Önkormányzat rövid határidő megszabásával biztosítja.

 

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 133. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

–   a költségvetésből nyújtott támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes ismertetését, azok tervezett szakmai hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt céllal, valamint az ehhez kapcsolódó részletes költségtervet.

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 132. § (2) bekezdés o) pontja alapján felhívjuk a pályázók figyelmét az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatásra irányuló kötelezettségükre.

 

Benyújtási határidő: A pályázatok 1 példányban 2011. január 12-ig beérkezően nyújthatók be kizárólag postai úton  az Önkormányzat címére. (2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 2.) A borítékon fel kell tüntetni a „Gombai attrakció” jeligét.

A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

 

Eredményhirdetés: Az Önkormányzat a pályázat nyertesét a hiánypótlási határidők és az elbírálás után, leghamarabb 2011. február 11-én hirdeti ki.

Az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a tartalmi és formai szempontból kifogástalan pályázatok ellenére sem hirdet pályázati nyertest. Ebben az esetben a nevezési díjat minden tartalmi és formai szempontból kifogástalan pályázatot benyújtó szervezet részére visszautalja. Az Önkormányzat eredményhirdetés nélkül a legjobb pályaműveket benyújtókkal egyeztetve közösen is megvalósíthatja a pályázat célját.

Az Önkormányzat fenntartja továbbá azt a jogot, hogy a pályamunkák minőségének függvényében a pályázati eljárás végén ötletpályázatként hirdessen eredményt. Ebben az esetben a nyertes pályamű 50.000,- Ft díjazásban részesül, amellyel Önkormányzat az ötletet és a szerzői jogokat megvásárolja.

 

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában személyesen ügyfélfogadási időben vagy telefonon a (+36 29) 633-061 számon kaphatnak.

 

 

 

 

 

 

 

 


 


[1] Ötletpályázat esetén a feltételek nem értelmezendők