Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. november 22-én megtartott

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

 

     234/2012. (XI. 22.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a vízmű-vagyon üzemeltetése alapján bérleti díj felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A képviselő-testület a DAKÖV Kft által - a települési vízmű-vagyon működtetésének átengedéséért - fizetendő bérleti díj összegét 2013. január 1-i hatállyal havonta 59.100,- Ft+ÁFA összegben állapítja meg.

2.      A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a DAKÖV Kft-t által fizetendő bérleti díj 2014. évre érvényes összegének megállapítására a Képviselő-testület 2013. novemberi ülésén tegyen javaslatot.

3.      A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szolgáltatói szerződés módosítását a határozatban foglaltak szerint kezdeményezze, s a szerződésmódosítást az önkormányzat képviseletében eljárva írja alá.

 

Határidő: 2012. december 15.

Felelős:     Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző