Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. október 21-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

234/2015. (X. 21.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az ügyeleti ellátást biztosító gombai önkormányzati tulajdonú gépjármű cseréjére vonatkozó tájékoztatást és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a gépjármű forgalmi értékének meghatározásához kérjen szakértő szakértői véleményt, és az így meghatározott eladási árról tájékoztassa az Emergency Service Kft-t. 

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző