Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. november 22-én megtartott

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

 

     235/2012. (XI. 22.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta köztemető üzemeltetésére kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződésben meghatározott temető-fenntartási hozzájárulás összegének emelésére irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

 

1.      A képviselő-testület a kegyeleti közszolgálati szerződésben rögzítettek alapján a vállalkozó által 2013. évre fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás összegét 42.800,- Ft-ban határozza meg.

2.      A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kegyeleti közszolgálati szerződés módosítását a határozat 1. pontjában foglaltak szerint kezdeményezze, s a szerződésmódosítást az önkormányzat képviseletében eljárva írja alá.

 

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Határidő: 2012. december 15.

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                 polgármester                                       jegyző