Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. október 21-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

235/2015. (X. 21.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a tópartra vezető út karbantartására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a 0166/50hrsz-ú külterületi út karbantartására (gréderezésére) 436 000,- Ft + ÁFA összeget biztosít a sportöltöző épület befejezésére meghatározott előirányzat terhére.

 

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet soron következő módosításakor a szükséges előirányzat módosításról gondoskodjon.

 

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző