Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. december 9-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. december 9-én megtartott nyilvános ülésén 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

236/2010. /XII.09./ számú határozat

 

A Képviselő-testület megtárgyalta a 2010. évi költségvetésben kiemelt előirányzatként szereplő személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékok kötelezettséggel nem terhelt kiadási előirányzatainak (továbbiakban: bérmaradványnak) a felhasználására vonatkozó javaslatot, és az alábbi határozatot hozta.

 

1.      A Képviselő-testület támogatja a bérmaradványnak – az önkormányzat dolgozói részére - jutalomként történő felhasználását.

2.      A Képviselő-testület munkáltatói jogkörében eljárva - a Pénzügyi Bizottság javaslatára - Lehota Vilmos polgármestert a 2010. évben végzett lelkiismeretes munkájának elismeréseként részesítse egy havi bruttó illetménye 85 %-ának megfelelő összegű jutalomban.

 

Határidő: 2010. december 9.

Felelős:     az 1. pont tekintetében Lehota Vilmos polgármester,

a 2. pont tekintetében Szegedi Csaba Pénzügyi Bizottsági elnök

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző