Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. december 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. december 10-én megtartott ülésén 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

     237/2009. /XII.10./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a víz-, csatorna- és a hulladékkezelési szolgáltatásról szóló beszámolót és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A képviselő-testület a település víz- csatorna- és hulladékkezelési szolgáltatásról szóló beszámolókat elfogadta.

2.      A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a közszolgáltatókat tájékoztassa.

 

Határidő:        értelemszerűen

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

                                            

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző