Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. december 9-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. december 9-én megtartott nyilvános ülésén 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

 

237/2010. /XII.09./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 219/2010. (XI.18.) sz. határozat felülvizsgálatára irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.  A Képviselő-testület a határozat meghozatalának időpontjára visszamenőleges hatállyal a 219/2010. (XI.18.) sz. határozatát - az értékesítési szándék fenntartása mellett - visszavonja.

 

 2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 27/2008. (X.31.) sz. rendelet alapján készítse elő a 0166/8 hrsz-ú földrészlet megosztását követően ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre került 0166/58 hrsz-ú ingatlannak a képviselő-testület döntésének megfelelő vagyoni körbe történő besorolására vonatkozó döntést.

 

Határidő: azonnali

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző