Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. november 22-én megtartott

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

 

     237/2012. (XI. 22.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Rendezvényházra vonatkozó szolgáltatási előszerződésre vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

 

1.      A Képviselő-testület jóváhagyja a Rendezvényházra vonatkozó szolgáltatási előszerződés tervezetét.

2.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendezvényházban tervezett rendezvényekre vonatkozóan a jóváhagyott előszerződés tervezetet a megrendelőkkel aláírja.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Határidő: értelemszerűen

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző

 

 

  a szolgáltatási előszerződés a pdf. ikonra kattintva olvasható