Vissza

KIVONAT

 a képviselő-testület 2014. október 21-én megtartott  alakuló ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 237/2014. (X. 21.) képviselő-testületi határozat

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta:

 

1.    Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Lehota Vilmos polgármester havi illetményét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. § (4) bekezdés c) pontja alapján 2014. október 12-i hatállyal 448.700.- Ft-ban állapítja meg.

 

2.  A képviselő-testület az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján Lehota Vilmos polgármester részére havonta illetményének 15%-ában meghatározott összegű, 67.311,- Ft költségtérítést állapít meg.

 

3.  A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a határozat 1. és 2. pontjaiban megállapított illetmény és költségtérítés számfejtése érdekében szükséges intézkedések megtételére.

  

Határidő:        2014. október 31. és folyamatos

Felelős:           Kósa Erzsébet Anikó jegyző

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző