Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. október 21-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

237/2015. (X. 21.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gombai Polgárőr Egyesület és az önkormányzat között hatályos együttműködési megállapodás módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat és a Gombai Polgárőr Egyesület között hatályos együttműködési megállapodás módosítását aláírja arra vonatkozóan, hogy az Egyesület feladatai között szerepeljen

 

a.       az egyes közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódó hibák mielőbb bejelentése az illetékesek felé,

b.      a közutak állapotának, hibáinak feltárása és jelzése, valamint a közutakon a közvetlen balesetveszély elhárítása.

 

 

Határidő: 2015. november 15.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző