Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. december 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. december 10-én megtartott ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

 

     238/2009. /XII.10./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2010. január 1-i hatályú vízdíj módosításra vonatkozó szolgáltatói javaslatot és a KÖVÁL Zrt 1. sz. javaslatát fogadta el, mely az alapdíj változatlanul hagyása mellett az 1 m3-re eső vízértékesítési díj ÁFA nélküli összegét 201 Ft-ban határozza meg. 

 

Határidő:        azonnali

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

                                            

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző