Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. december 9-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. december 9-én megtartott nyilvános ülésén 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

 

238/2010. /XII.09./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati vagyontárgyak besorolásának módosítására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.  A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól  szóló 27/2008. (X.31.) sz. rendelete (továbbiakban: vagyonrendelet) 17 § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva

a)      a 0166/60, 472/19, 658/11, 717/1, 717/2, 717/3 és a 880/1 helyrajzi számú ingatlanokat a törzsvagyon forgalomképtelen vagyon részébe sorolja,

b)      a 0166/58, 0270/7, 472/5, 472/6, 547, 548, 658/2, 658/3, 658/4, 658/5, 658/6, 658/7, 658/8, 658/9, 658/10 és a 3355 helyrajzi számú ingatlanokat a forgalomképes vagyon részébe sorolja be.

2.  A Képviselő-testület a vagyonrendelet 19. § (3) bekezdésének megfelelően felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a vagyonrendelet függelékeinek e határozatban foglaltak szerinti aktualizálásáról.

 

Határidő: 2010. december 31.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

                a 2. pont tekintetében Kósa Erzsébet Anikó jegyző

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző