Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. november 22-én megtartott

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

 

     238/2012. (XI. 22.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a társult települési főépítészi tevékenység 2012. évre vonatkozó beszámolóját és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A képviselő-testület tudomásul vette a Monor és Térsége Önkormányzati Főépítészi Társulás elmúlt évi tevékenységéről készült tájékoztatást.

2.      A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről a társult települési főépítészt tájékoztassa.

 

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

Határidő:        2012. november 30. 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző