Vissza

KIVONAT

 a képviselő-testület 2014. október 21-én megtartott  alakuló ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 238/2014. (X. 21.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta Tasi Péter alpolgármesternek az alpolgármesteri tiszteletdíj és költségtérítés megállapítását tárgyaló napirendi pontra vonatkozóan bejelentett érintettségét és az alábbi döntést hozta:

 

1.    A Képviselő-testület tudomásul vette Tasi Péter alpolgármesternek az alpolgármesteri tiszteletdíj és költségtérítés megállapítását tartalmazó napirendi pontra vonatkozóan bejelentett érintettségét.

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

  Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző