Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. október 21-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

238/2015. (X. 21.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a zárt ülés napirendi pontjára vonatkozó javaslatot és azt az alábbiak szerint fogadta el:

 

1.             Javaslat Kovács Csongor közösségi animátor munkakörbe történő kinevezésére

              Előterjesztő:    polgármester

              Előkészítő:      jegyző 

 

2.             Javaslat Ölvedi János műszaki-fenntartási alkalmazotti munkakörbe történő kinevezésére

              Előterjesztő:    polgármester

              Előkészítő:      jegyző 

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző