Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. december 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. december 10-én megtartott ülésén 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

     239/2009. /XII.10./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2010. január 1-i hatályú csatorna használati díj módosítására vonatkozó szolgáltatói javaslatot és az alábbi határozatot fogadta el:

 

1./   A Képviselő-testület a szennyvízkezeléssel kapcsolatos egy m3-re eső költséget 138.- Ft-tal elfogadta.

2./   A Képviselő-testület tudomásul vette a közszolgáltató által közölt vízterhelési díj mértékét, melyet a közszolgáltató 10.- Ft/m3-ben határozott meg.

3./   A Képviselő-testület a csatornahálózattal kapcsolatos egy m3-re eső költséget 169.- Ft-tal elfogadta.

4./   A Képviselő-testület a díjjavaslatban beterjesztett 2010. évi fejlesztési-, tervvel kapcsolatos döntését - a mellékletként benyújtott indoklástól függetlenül - a 2010. évi költségvetés elfogadását követően hozza meg. Döntését a 2010. január havi ülésére elnapolja.

 

Határidő:        azonnali

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                            

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző