Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. február 5-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. február 5-én megtartott nyilvános ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

 

     23/2009. /II.5./ sz. határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gomba, Jókai u. 21. sz. alatti ingatlan vásárlására vonatkozó  javaslatot és az alábbi határozatot hozta.

 

1.      A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalást a Gomba, Jókai u. 21. sz. alatti ingatlan örököseivel az ingatlan megvásárlása céljából.

2.      A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a tárgyalások eredményéről a soron következő ülésen számoljon be.

 

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

Határidő:        2009. február 26.

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző