Vissza

 

 

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. február 4-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. február 4-én megtartott ülésén 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

  

     23/2010. /II.4./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gólyafészek Óvodában meghatározott munkaköröket betöltő közalkalmazottak munkahelyi étkeztetésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

  1. A Képviselő-testület felhatalmazza a Gólyafészek Óvoda intézményvezetőjét, hogy az óvónő, dajka és óvodai konyhai kisegítő munkakörben jogviszonyban álló közalkalmazottak részére természetbeni juttatásként ingyenes étkezést  biztosítson a költségvetésben a 851011 szakfeladaton  tervezett előirányzatok terhére.
  2. A Képviselő-testület felhívja az intézményvezető figyelmét, hogy a természetbeni juttatás elszámolásához a szükséges adatszolgáltatást a hivatal illetékes előadói felé  tárgyhónapot követő hó 5. napjáig teljesítse.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős:     Dr. Zimonyi Károlyné intézményvezető

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző