Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. február 13-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

23/2014. (II. 13.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.   A képviselő-testület 2014. január 1-i hatállyal a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 2.1. pontját az alábbiak szerint módosítva hagyja jóvá:

 

2.1 A költségvetési szerv neve:                       Gombai Polgármesteri Hivatal

                                                                      

2.   A képviselő-testület 2014. január 1-i hatállyal a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 2.8. pontját az alábbiak szerint módosítva hagyja jóvá:

 

2.8 Gazdálkodási tevékenysége           A Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezettel nem rendelkezik. Az Ávr. 8. § (2) bekezdése alapján látja el gazdasági szervezet hiányában is az Ávr. 7. § (2) bekezdése szerinti gazdálkodási tevékenységet.

 

3.   A képviselő-testület 2014. január 1-i hatállyal a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 2.14. pontját az alábbiak szerint módosítva hagyja jóvá:

 

            2.14  A feladatmutatók

                      megnevezése, köre:                  A Polgármesteri Hivatal alaptevékenységéhez kapcsolódó kormányzati funkciók, feladat- és teljesítmény-mutatóit a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet tartalmazza.

 

4.   A képviselő-testület 2014. március 1-i hatállyal a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 3.2.1. pontját az alábbiak szerint módosítva hagyja jóvá:

 

3.2.1 A költségvetési szerv jóváhagyott létszámának megfelelően kialakított köztisztviselői munkakörök:

I.       Jegyző (heti 40 órában ellátott munkakör)

II.      Aljegyző (heti 40 órában ellátott munkakör)

III.     Műszaki előadó (heti 40 órában ellátott munkakör)

IV.     Gazdálkodási előadó I. (heti 40 órában ellátott munkakör)

V.      Gazdálkodási előadó II. (heti 40 órában ellátott munkakör)

VI.     Igazgatási előadó I. (heti 40 órában ellátott munkakör)

VII.   Igazgatási előadó II. (heti 40 órában ellátott munkakör)

VIII.  Igazgatási előadó III. (heti 40 órában ellátott munkakör)

IX.     Szervezési-pénzügyi előadó (heti 40 órában ellátott munkakör)

 

5.   A képviselő-testület 2014. január 1-i hatállyal a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata VI. fejezetének címét az alábbiak szövegezéssel hagyja jóvá:

„VI. Fejezet

KIJELÖLÉS GAZDÁLKODÁSI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA

 GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK RÉSZÉRE

 

6.   A képviselő-testület 2014. március 1-i hatállyal a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 6.1. pontját az alábbiak szerint módosítva hagyja jóvá:

 

„6.1 Gazdasági szervezettel nem

       rendelkező költségvetési szervek,

melyek gazdálkodási feladatait

a Polgármesteri Hivatal látja el:                 Gólyafészek Óvoda

Civilház - Integrált

Közösségi és Szolgáltató Tér”

 

7.   A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szervezeti és működési szabályzat közzétételéről, valamint a módosításoknak a köztisztviselőkkel történő ismertetéséről gondoskodjon.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Kósa Erzsébet Anikó jegyző

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző