Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. január 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

23/2015. (I. 29.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Ölvedi János, Gomba, Arató házaspár u. 14. szám alatti lakos haszonbérleti kérelmét és az alábbi határozatot hozta:

 

1)        A Képviselő-testület  Ölvedi János Gomba Arató házaspár u. 14. szám alatti lakos részére a 772 hrsz-ú 1723 m2  területű ingatlant 2015. március 1-től 2019. december 31-ig terjedő időtartamra, 5.169,- Ft/év + ÁFA összegű bérleti díj meghatározása mellett haszonbérletbe adja.

2)        A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges haszonbérleti-szerződés, önkormányzat nevében történő aláírására.

 

Határidő:             2015. február 15.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző