Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. december 9-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. december 9-én megtartott nyilvános ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

240/2010. /XII.09./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta az öntözőrendszer karbantartása és sportpálya tápozás feladatok ellátására vonatkozó vállalkozási szerződés jóváhagyására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1)   A Képviselő-testület jóváhagyja az öntözőrendszer karbantartása és sportpálya tápozás feladatok ellátására 2011. január 1-től 2011. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó vállalkozási szerződés tervezetét.

 

2)   A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést az önkormányzat nevében és képviseletében eljárva aláírja.

 

Határidő:        értelemszerűen, az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elfogadása után

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző