Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. november 22-én megtartott

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

 

     240/2012. (XI. 22.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a helyi iparűzési adóbevallások ellenőrzéséről szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a helyi iparűzési adóbevallások ellenőrzéséről készült ellenőri jelentést, valamint az intézményvezető által a határozat 1. sz. mellékleteként elkészített intézkedési tervet tudomásul vette.

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft-t értesítse.

 

  Határidő:      2012. november 30.

  Felelős:         Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző