Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. október 21-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 240/2015. (X. 21.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a Civilházban lévő műszaki-fenntartási alkalmazotti munkakör pályázat nélküli, határozott időtartamú kinevezéssel történő betöltésére vonatkozó javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Ölvedi János csévharaszti lakost 2015. október 27-i hatállyal, 3 hónap próbaidő kikötésével, heti 10 órás időtartamú részmunkaidőben, határozott időre, 2016. február 29-ig szóló közalkalmazotti jogviszony keretében, műszaki-fenntartási alkalmazotti munkakörbe kinevezi.

 

2.      A Képviselő-testület Ölvedi János garantált illetményét kinevezésekor a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 61-63. §-ai alapján az „A” fizetési osztály 02 fizetési fokozata szerint havi bruttó 17.552,- Ft-ban, minimálbérre történő kiegészítését 8.698,- Ft-ban, az illetmény kerekítés összegét 50,- Ft-ban, s az illetmény-összetevők alapján havi bruttó illetményét 26.300,- Ft-ban állapítja meg.

 

 

3.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a közalkalmazotti kinevezésről haladéktalanul gondoskodjon.

 

Határidő:        értelemszerűen

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző