Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. november 22-én megtartott

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

 

     241/2012. (XI. 22.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.)    A képviselő-testület tudomásul veszi a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 66/2012. (XI. 8.) TÖKT határozatát, mely szerint

a)      A társulási megállapodás 4.1.2. pontja az alábbiak szerint kiegészül:

A többcélú kistérségi társuláshoz csatlakozni bármikor, abból kiválni a települési önkormányzat képviselő-testülete által meghozott döntést követően 6 hónapra lehet.

b)      A Társulási megállapodás 4.2.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

A kiválásról szóló-minősített többséggel hozott- döntését a települési önkormányzat képviselő-testülete a kiválást megelőző 6 hónappal korábban köteles meghozni, és erről a Társulási Tanácsot értesíteni.

c)      A megállapodás 7.4.4. pontja az alábbiak szerint módosul:

A Társulás működése idején létrejövő közös vagyonból, a kilépő tagot a települési lakosságszám arányában megillető vagyonrészt - a nevesítése és értékének meghatározása mellett - kiadni kizárólag abban az esetben lehet, ha az nem veszélyezteti a Társulás működését, feladatainak ellátását.

d)     A megállapodás 8.3. pontja az alábbi kiegészítéssel módosul:

A felosztás elvei a következők:

ˇ      Vizsgálni kell a Társulás tagjai saját vagyoni hozzájárulásának mértékét a vagyonszaporulat létrejöttéhez. (Saját vagyon, állami források, egyéb támogatások).

ˇ      Meg kell határozni a teljes értéken belül az összes saját forrást és azokat egymáshoz települési lakosságszám szerint arányosítani kell, ez a tulajdon-rész az arányosított részben illeti meg a megszűnéskor a településeket.

e)      A tervezett módosítások hatályba lépésének napja: 2013. január 1.

 

2.)    A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy társulási megállapodásának módosítását tartalmazó megállapodást Gomba Község Önkormányzata képviseletében aláírja.

3.)    A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Társulás Munkaszervezetét - a megállapodás módosításának előkészítése érdekében - a határozatban foglaltakról tájékoztassa.

 

Határidő: 2012. november 30.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző