Vissza

KIVONAT

 a képviselő-testület 2014. október 21-én megtartott  alakuló ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 241/2014. (X. 21.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta az alpolgármesternek a tiszteletdíj egy részéről, valamint a költségtérítés teljes összegéről történő lemondására vonatkozó nyilatkozatát és az alábbi döntést hozta:

 

1.      A Képviselő-testület tudomásul vette, hogy Tasi Péter alpolgármester a 241/2014. (X. 21.) képviselő-testületi határozatban megállapított tiszteletdíj összegéből 44.870,- Ft-ról, továbbá a költségtérítésének teljes összegéről lemondott.

 

2.      A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az alpolgármesteri tiszteletdíj számfejtéséről az 1. pontban foglaltak szerint gondoskodjon.

  

Határidő: folyamatos

Felelős: Kósa Erzsébet Anikó jegyző

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző